Tầm nhìn

Đắk Lắk: Triển khai thực hiện bảo tồn và phát huy văn hoá cồng chiêng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

08:46, 25 Tháng Hai 2022

(DSX) - UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch 37/KH-UBND ngày 18/02/2022 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 10/2021/NQQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hoá cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022-2025.

Cồng chiêng gắn liền với đời sống văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk. (Nguồn: nguoiduatin.vn)

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết nói trên và các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đệ trình với UNESCO.

Theo nội dung kế hoạch, trong giai đoạn 2022 – 2025, Đắk Lắk sẽ triển khai các nhiệm vụ cơ bản như: Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu di sản văn hóa cồng chiêng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các sự kiện như ngày hội, hội thi, hội diễn, liên hoan, trưng bày, triển lãm…; Bảo tồn buôn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng để duy trì sinh hoạt văn hóa cồng chiêng. Cấp chiêng và trang phục truyền thống cho đội chiêng, đội văn nghệ tiêu biểu ở buôn đồng bào dân tộc thiểu số để duy trì tập luyện, tham gia sinh hoạt văn hóa cồng chiêng... Bên cạnh đó, từng bước hệ thống hóa tư liệu văn hóa cồng chiêng và hình ảnh các bộ chiêng cổ trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng. Đưa di sản văn hóa cồng chiêng vào trường dân tộc nội trú và bán trú trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản  lý nhà nước kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh…

Cùng với đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức đa dạng các giải pháp tuyên truyền, giới thiệu, bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng theo hai hướng.

Thứ nhất là công tác truyền thông, dùng báo chí, các diễn đàn thông tin chính thức ở mạng xã hội, Internet… truyền thông hình ảnh, thông tin về văn hóa cồng chiêng, nhất là các loại hình truyền hình, clip động tái hiện hình ảnh, âm thanh, không gian văn hóa cồng chiêng tại các cấp cơ sở. Hoạt động truyền thông này còn gắn với các chương trình đào tạo, giáo dục, hướng dẫn, kết với các loại hình du lịch có tổ chức, du lịch chủ đề, để quảng bá mạnh mẽ kiến thức, thông tin văn hóa cồng chiêng đến nhiều tầng lớp, nhóm đối tượng khác nhau. Riêng với hoạt động giáo dục, địa phương sẽ chú ý đưa thông tin, bài giảng di sản văn hóa cồng chiêng đến với các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn bảo tàng tại địa phương, ở đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, giảng dạy tại trường Dân tộc nội trú và bán trú trên địa bàn tỉnh...

Thứ hai, kết hợp với cộng đồng cư dân, các làng bản, địa phương vận động xây dựng, phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số ở địa bàn với tuần suất ít nhất mỗi hoạt động/năm, đều chú ý khai thác bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng. Các hội văn học nghệ thuật, các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội được khuyến khích sưu tầm, phục dựng, truyền dạy, nâng cao hiệu quả sử dụng các bài chiêng cổ của các dân tộc Êđê, M'nông ở sinh hoạt cộng đồng. Địa phương sẽ cấp chiêng và trang phục truyền thống cho đội chiêng, đội văn nghệ tiêu biểu ở các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số, vận động người dân tham gia sinh hoạt văn hóa cồng chiêng.

Tổng kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch là 20,3 tỷ đồng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 10/12/2021, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND)./.


 


AV (t/h)

 

Tin liên quan