Tầm nhìn

Sơn La: Đến năm 2030, phấn đấu tu bổ, tôn tạo 01 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và 05 di tích quốc gia đã được xếp hạng

09:09, 25 Tháng Ba 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đền Linh Sơn thủy từ và Đền Nàng Han (Quỳnh Nhai), thu hút đông đảo du khách tới thăm.Nguồn: Báo Sơn La

Liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa, Sở đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tu bổ, tôn tạo 01 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và 05 di tích quốc gia đã được xếp hạng trên địa bàn; Xây dựng Kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị 06 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Có ít nhất 01 di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh theo các Công ước của UNESCO.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai đồng bộ thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Sơn La đến năm 2030 với các nhiệm vụ đã được ban hành, trong đó có các nội dung như: Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị bền vững giá trị văn hóa Việt Nam giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc (Công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La; Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La; Phối hợp với UBND tỉnh Hòa bình xây dựng Bộ hồ sơ khoa học quốc gia về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; Thực hiện Dự án 06: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2030 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030); Phát huy giá trị di sản văn hóa được UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; Tổ chức xét tặng và tôn vinh nghệ nhân.

Bên cạnh đó, Sở sẽ đề xuất ban hành Nghị quyết HĐND quy định về hỗ trợ kinh phí cho nghệ nhân tham gia các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa (truyền dạy, trình diễn, khảo tả, cung cấp các tư liệu…); Xây dựng Dự án tôn tạo di tích cấp quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La./.

D.H

Tin liên quan