Tầm nhìn

Lâm Đồng triển khai Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số

16:47, 01 Tháng Ba 2022

(DSX) – UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 1124/KH-UBND ngày 24/2 về triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dantocmiennui.vn)

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới; góp phần giảm dần sự chênh lệch vè mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các  dân tộc, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc. Cùng với đó, đề án còn góp phần phát huy vai trò làm chủ của đồng bào các dân tộc trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đề án được triển khai thực hiện theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 2021-2025 sẽ triển khai các nội dung: Lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian gồm dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số; Thực hiện chính sách hỗ trợ các nghệ nhân trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Đề xuất 3-5 nghệ nhân là người dân tộc thiểu số đủ điều kiện xây dựng hồ sơ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nghiên cứu,  sưu tầm tư liệu hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu số về dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số để lưu trữ và giới thiệu, quảng bá hình ảnh của di sản góp phần thúc đẩy phát triển du lịch; Phấn đấu 50% thôn, buôn, tổ dân phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn lưu giữ loại hình trình diễn dân gian dân ca, dân vũ, dân nhạc có đội văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng... Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục duy trì, phát huy giá trị các mô hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào DTTS đã triển khai ở giai đoạn 1.

Cũng theo nội dung kế hoach, các nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện đề án được đề ra, gồm: Khảo sát, kiểm kê và lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số; Triển khai có hiệu quả các chính sách cho nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức văn hóa và các chủ thể văn hóa (nghệ nhân, người có uy tín...) trong công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tại địa phương; Tổ chức phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Từng bước đưa một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc vào hoạt động giáo dục ngoại khóa tại các nhà trường; Tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Ứng dụng khoa học, công nghệ, trọng tâm là công nghệ số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Tổ chức sơ kết theo giai đoạn 1 và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện./.


Anh Vũ

 

Tin liên quan