Tầm nhìn

Khánh Hòa: Bảo tồn phát huy giá trị dân ca, dân vũ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

17:04, 18 Tháng Ba 2022

(DSX) - UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1460/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đề án Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Văn hóa)

Kế hoạch được triển khai và thực hiện với mục đích giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, đàn vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số; đồng thời nâng cao nhận thức và lòng tự hào, ý thức tự giác của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; cùng với đó, từng bức bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, đàn vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy  phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội tại các địa phương.

Theo kế hoạch, Đề án được thực hiện theo 02 giai đoạn: Giai đoạn 2022-2025, sẽ thực hiện 5 nội dung chính gồm: Tổng kiểm kê và lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS; Phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch; đưa một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc vào giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong các trường học vùng đồng bào DTTS; Tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống; Xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc gắn với phát triển du lịch. Giai đoạn 2026-2030, tiếp tục duy trì, phát huy giá trị các mô hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào DTTS đã triển khai ở giai đoạn 1. Ngoài ra, sẽ thực hiện việc rà soát, lập hồ sơ phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác triển khai thực hiện đề án.

Để triển khai Đề án, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa chủ trì, làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở, đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện Đề án; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ VHTTDL và UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Đề án.

Tin liên quan