Ứng dụng

Hòa Bình: Ứng dụng công nghệ thông minh vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

10:46, 16 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực di sản.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Hòa Bình

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu huy động các nguồn lực đầu tư tu bổ, tôn tạo 05 di tích xếp hạng quốc gia tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; có ít nhất 60% di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo và phát huy hiệu quả. Xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị 10 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường; hoàn thành hồ sơ đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc ghi danh theo các Công ước của UNESCO. Hoàn thiện việc xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ, hỗ trợ, chăm lo đời sống cho các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Xác định công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch, tỉnh sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp văn hóa gắn với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Xây dựng cơ chế chính sách tài chính đặc thù để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ 4.0, ứng dụng công nghệ thông minh vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của “Văn hóa Hòa Bình”.

Đầu tư cho công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê khoa học về di sản văn hóa các dân tộc; tăng cường xã hội hóa huy động các ngồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện số hóa và lập bản đồ số các di tích và di sản tư liệu trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hệ thống thông tin từng bước số hóa các hiện vật bảo tàng và quản lý trên phần mềm để quảng bá, giới thiệu trên môi trường mạng; đổi mới nội dung và hình thức và nâng cấp trang thiết bị trưng bày hiện vật các Bảo tàng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ nhân dân và du khách.

Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu; xây dựng hoàn chỉnh dữ liệu thông tin từng bước số hóa di sản 6 văn hóa phi vật thể các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi “Mo Mường” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại để quảng bá đến với thế giới.

Tổ chức xét tặng và tôn vinh các nghệ nhân, có cơ chế chính sách đãi ngộ các nghệ nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện để các nghệ nhân tham gia bảo tồn, phát huy, truyền dạy, quảng bá di sản văn hóa trong cộng đồng ở trong nước và nước ngoài.

Ngoài ra, tỉnh sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về giá trị di sản văn hóa trong và ngoài nhà trường; tăng cường xã hội hóa hoạt động tuyên truyền giáo dục về di sản văn hóa các dân tộc Hòa Bình./.

D.H

Tin liên quan