Tầm nhìn

Cần Thơ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

16:23, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Hò Cần Thơ. Nguồn: Báo Cần Thơ

Đề án hướng tới mục tiêu đánh giá, phân loại các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố; Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố theo hướng bền vững; Xây dựng hồ sơ khoa học di sản đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Phấn đấu hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận ít nhất 01 di sản phi vật thể quốc gia).

Các nhiệm vụ của Đề án gồm: Kiểm kê, đánh giá thực trạng di sản văn hóa phi vật thể; Tổ chức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Tuyên truyền, giáo dục di sản và phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể: Kiểm kê, rà soát, bổ sung, đánh giá, phân loại, tư liệu hóa các loại hình di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Lựa chọn những di sản đủ tiêu chí để lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Triển khai hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng, trong đó, chú trọng các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu có nguy cơ bị mai một, bị biến dạng văn hóa cao và các di sản văn hóa có tiềm năng du lịch. Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục di sản văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ; Xuất bản tài liệu về di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cho cán bộ văn hóa cơ sở.

Để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, một số giải pháp thực hiện gồm: Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực văn hóa, nhất là ở cơ sở; Triển khai thực hiện các chính sách đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; Xây dựng kế hoạch đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể.

Các nhóm giải pháp cụ thể: Nhóm giải pháp về chính sách; Nhóm giải pháp tài chính; Nhóm giải pháp nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; Nhóm giải pháp giáo dục - tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Nhóm giải pháp về nghiệp vụ văn hoá; Nhóm giải pháp về tổ chức - nhân sự.

Việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” không chỉ góp phần bảo tồn và lưu truyền cho thế hệ sau những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể mà qua đó, nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc, phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; góp phần xây dựng và phát triển Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL như Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đề ra.

Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay toàn thành phố có 36 di tích được xếp hạng (14 di tích cấp quốc gia và 22 di tích cấp thành phố); 1 công trình văn hóa tưởng niệm là Ðền thờ Châu Văn Liêm ở huyện Thới Lai. Cần Thơ có 5 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, Văn hóa chợ nổi Cái Răng, Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy, Hò Cần Thơ và Hát ru của người Việt ở Cần Thơ. Ngoài ra, Cần Thơ còn có 14 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia, hiện được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng thành phố.


T.T (t/h)

Tin liên quan