Tầm nhìn

Bắc Kạn: Đặt mục tiêu tu bổ, tôn tạo 70% tổng số di tích cấp tỉnh từ nay đến năm 2030

09:50, 01 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được UBND tỉnh Bắc Kạn đặt ra trong Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Kạn

Theo đó, tỉnh đưa ra mục tiêu chung là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Kạn toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người.

Liên quan đến lĩnh vực di sản, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỉnh sẽ thực hiện tu bổ, tôn tạo 70% tổng số di tích cấp tỉnh; 95% di tích cấp quốc gia đặc biệt; xây dựng 10 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; phấn đấu đến năm 2025, di sản Ba Bể - Na Hang được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Công tác Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này. Cụ thể, tỉnh sẽ hoàn thành việc lập, triển khai Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn và Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử - văn hóa có giá trị tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa; nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động của Bảo tàng tỉnh. Tăng cường xã hội hóa hoạt động giáo dục di sản; tạo điều kiện cho nghệ nhân tham gia truyền dạy, quảng bá di sản văn hóa./.

D.H

Tin liên quan