Tầm nhìn

Sơn La: Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc

15:15, 07 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh đưa ra trong Kê hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Nguồn: Báo Sơn La

Cụ thể, tỉnh sẽ ban hành và tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Bảo tàng tỉnh Sơn La gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030”; Thực hiện Dự án tôn tạo di tích cấp quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La; Hoàn thành việc lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đã được xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử - văn hóa có giá trị tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, ưu tiên di sản văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

Phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh: Nghệ thuật Xòe Thái, …góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, Sơn La đến với thế giới.

Ngoài ra, tỉnh sẽ kiện toàn, phát triển hệ thống bảo tàng, đổi mới nội dung và hình thức trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục di sản văn hóa trong và ngoài nhà trường bằng việc đa dạng hóa mô hình, phương thức, quy mô; tăng cường xã hội hóa hoạt động giáo dục di sản. Tổ chức xét tặng và tôn vinh nghệ nhân; tạo điều kiện cho nghệ nhân tham gia truyền dạy, quảng bá di sản trong cộng đồng ở trong nước và nước ngoài. Thực hiện số hóa và lập bản đồ số di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, bảo vật quốc gia, di sản tư liệu./.

D.H

Tin liên quan