Tầm nhìn

Số hóa và ứng dụng trên nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2030

16:02, 04 Tháng Ba 2022

(DSX)- UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch Số hóa và ứng dụng trên nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2030 để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tra cứu tư liệu, tuyên truyền, giới thiệu giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Thiền viện Trúc Lâm - Ảnh minh họa - Nguồn: thegioidisan
Mục đích của kế hoạch nhằm thu thập các thông tin cơ bản nhằm rà soát, đánh giá thực trạng di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước của các ngành, các cấp chính quyền địa phương và người dân trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa;

Thiền viện Trúc Lâm - Ảnh minh họa - Nguồn: thegioidisan
Đồng thời kế hoạch cũng nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu trong quản lý, khai thác và cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian; góp phần cải cách hành chính, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa; chuyển đổi phương thức quản lý dữ liệu lưu trữ truyền thống sang quản lý, lưu trữ điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Giới thiệu, quảng bá hệ thống di sản văn hóa, hình ảnh vùng đất, con người Vĩnh Phúc thông qua ứng dụng nền tảng công nghệ số gắn với phát triển du lịch trực tuyến nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu văn hóa Vĩnh Phúc của bạn bè trong nước và quốc tế. Kế hoạch bao gồm những nội dung chính sau:
1. Kiểm kê và phân loại di tích theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về kiểm kê, công bố danh mục và lập bản đồ các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc; Phân loại, đánh số tư liệu, các hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu tại Bảo tàng tỉnh; Kiểm kê và phân loại di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.
 2. Số hóa, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc:  Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về di tích cấp tỉnh, các tư liệu, hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu tại các Bảo tàng trên địa bàn tỉnh: Số lượng di tích cấp tỉnh đến 31/1/2022: 446 di tích. - Số lượng hiện vật, nhóm hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc, đến 31/1/2022: 15.000
Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa, phi vật thể. Số lượng di sản văn hóa phi vật thể thuộc đối tượng kiểm kê đến 31/12/2021: 564 di sản trong danh mục kiểm kê, không bao gồm di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cập nhật bổ sung định kỳ tư liệu các di sản văn hóa hàng năm.
3. Xây dựng, vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nhập số liệu điều tra, Cổng thông tin về di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc và bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ việc nhập liệu, xử lý, tổng hợp và khai thác cơ sở dữ liệu
 Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc , cho phép lưu trữ, quản lý, khai thác và báo cáo từ các nguồn dữ liệu số hóa và điều tra thống kê, đảm bảo việc tra cứu thuận tiện đáp ứng nhu cầu quản lý nhà 4 nước về di sản văn hóa, có khả năng tích hợp, chia sẻ và kết nối với các cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu.
Xây dựng Cổng thông tin về di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc : Từ cơ sở dữ liệu quản lý trên phần mềm, sẽ được đẩy lên Cổng thông tin về di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc (đầu tư xây dựng đồng thời cùng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu), kết nối Internet phục vụ nhu cầu tra cứu và sử dụng của bạn đọc và quảng bá về giá trị văn hóa của di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc.
Đầu tư mua sắm các trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác số hóa tài liệu, gồm: máy vi tính để bàn (lưu trữ dữ liệu), máy quét (Scan), máy in...Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với việc cài đặt và vận hành Cổng thông tin và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc kết nối Internet, đảm bảo vận hành 24/7.
4. Đào tạo tập huấn khai thác sử dụng phần mềm Từ nguồn cơ sở dữ liệu điều tra thống kê cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa Vĩnh Phúc, ngoài các trường dữ liệu cơ bản không thay đổi so với nguyên gốc, các trường dữ liệu mang tính cập nhật xây dựng báo cáo thống kê để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa sẽ được đưa vào chương trình tập huấn.
5. Duy trì, vận hành hàng năm bao gồm: Thuê dịch vụ duy trì, giám sát và đảm bảo an toàn thông tin cho Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc; Thuê dịch vụ quản trị, vận hành, hỗ trợ sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc.
6.Tiến độ, thời gian, đơn vị thực hiện: Năm 2022: Kiểm kê di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; Phân loại, đánh số tư liệu, các hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu tại Bảo tàng tỉnh. Năm 2023: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về Di sản Văn hóa Vĩnh Phúc. Đào tạo, tập huấn cho các đối tượng làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực di sản văn hóa để cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số phục vụ công tác số hóa di sản theo kế hoạch; Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về di tích cấp tỉnh; tư liệu, các hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu tại các Bảo tàng trên địa bàn tỉnh; Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa, phi vật thể; Hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về Di sản văn hóa Vĩnh Phúc; Đào tạo tập huấn khai thác sử dụng phần mềm. Năm 2024-2030: Hằng năm, tiếp tục thực hiện duy trì vận hành, bảo trì, bảo dưỡng phần mềm (nếu có); cập nhật bổ sung định kỳ tư liệu về di sản văn hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan thực hiện nội dung dự án.
Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin phải được thực hiện theo đúng quy định của phương án điều tra. Bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phương án điều tra. Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; Dữ liệu được số hóa đảm bảo tính xác thực, thống nhất quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu; tuân thủ các quy trình, kỹ thuật, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu theo quy định;
Đồng thời kế hoạch yêu cầu cổng thông tin về di sản văn hóa Vĩnh Phúc đảm bảo thân thiện, dễ sử dụng, hài hòa về bố cục, tính năng tốc độ truy cập nhanh, phục vụ tối đa nhu cầu của người truy cập và đảm bảo chế độ bảo mật thông tin; Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảm bảo tốt công tác khai thác an toàn, đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống cơ sở dữ liệu; Dữ liệu được số hóa đảm bảo chất lượng, sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý và cập nhật bổ sung định kỳ; Trang thiết bị phục vụ công tác số hóa cơ sở dữ liệu; quản lý cơ sở dữ liệu phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác thông tin.
Thủy Bích

Tin liên quan