Tầm nhìn

Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

09:50, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025.

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Nguồn: ĐCSVN

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021- 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, 6 nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện gồm:

Hoàn thành việc lập các quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia đặc biệt, cụ thể là: Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn (huyện Thọ Xuân); Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Sầm Sơn (thành phố Sầm Sơn).

Bảo quản, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ được UNESCO ghi danh, cấp quốc gia đặc biệt (theo các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và các di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu, cụ thể: Đầu tư bảo quản, tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (nhóm dự án số 3, giai đoạn 1); Đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (nhóm dự án số 4) và đền Đệ Tứ (Nghè Eo), lăng - mộ Bà Triệu, mộ Ba ông tướng họ Lý thuộc di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu; Đầu tư tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân (Tu bổ, phục hồi 04 tòa Thái: Tòa 1, 2, 8, 9; Tu bổ, phục hồi nhà Tả vu - Hữu vu; Tôn tạo đền thờ Bà Hàng Dầu trên đỉnh núi Dầu; Xây dựng cổng vào (cổng đón) khu di tích Lam Kinh); Đầu tư tu bổ ít nhất là 03 di tích lịch sử (có yếu tố cách mạng, kháng chiến) quan trọng, tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và di tích khảo cổ tiêu biểu; Đầu tư tu bổ, tôn tạo và hỗ trợ chống xuống cấp, tu sửa cấp thiết ít nhất 11 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ cấp quốc gia có giá trị.

Thực hiện các dự án, kế hoạch chỉnh lý nội dung, hình thức trưng bày, nâng cấp trang thiết bị nghiên cứu, sưu tầm hiện vật, cổ vật quý hiếm cho Bảo tàng tỉnh.

Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu có giá trị tiêu biểu. Cụ thể: Hoàn thành việc kiểm kê, xây dựng danh mục các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 27 huyện, thị xã, thành phố; tập trung sưu tầm, xác định danh mục các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu quốc gia đặc biệt quan trọng và cần được lưu giữ, phát huy giá trị giai đoạn 2022 - 2025; Xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc các di sản có nguy cơ mai một, cần được bảo vệ khẩn cấp để ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ưu tiên đối với di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi; Tổ chức các lớp truyền dạy thực hành di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng; Bảo tồn và phát huy giá trị các làng, bản truyền thống tiêu biểu để kết hợp với phát triển kinh tế du lịch.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa thông qua việc triển khai các lớp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng (ngắn hạn và dài hạn), tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực di sản văn hóa; Biên soạn tài liệu hướng dẫn, bồi dưỡng với nội dung, hình thức phong phú, dễ nắm bắt, cập nhật; Tổ chức các cuộc thi, hoạt động chuyên môn, chuyên ngành đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành di sản văn hóa, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa ở trong nước và nước ngoài. Cụ thể: Trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh và các bảo tàng ngoài công lập; thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; Tổ chức các liên hoan, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể ở trong tỉnh và trong nước, các cuộc thi sáng tác, triển lãm về di sản văn hóa.

Để thực hiện các nhiệm vụ nói trên, một số giải pháp được đưa ra gồm: Tăng cường tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức các chương trình, hoạt động tương tác, xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên mục về Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương; đồng thời huy động sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa.

Bên cạnh đó, huy động sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và xã hội đối với lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Khuyến khích liên doanh, liên kết với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài trong việc đầu tư cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Vận động sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa nhằm đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện Kế hoạch thông qua các dự án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, trao đổi chuyên gia, giảng viên, kỹ thuật viên, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về di sản văn hóa; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước và nước ngoài có kinh nghiệm trong hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Việc triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025 sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, các công trình có giá trị tiêu biểu quốc gia, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người của tỉnh vì sự phát triển bền vững.

T.T

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan