Tầm nhìn

Lạng Sơn: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

11:12, 01 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lạng Sơn

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 51-NQ/TU từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nội dung yêu cầu, tiến độ đề ra; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm gắn với việc phân công rõ nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Chi Lăng nói riêng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng.

Việc triển khai Kế hoạch sẽ tạo sự gắn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong triển khai thực hiện, huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tại địa phương. Đồng thời, tận dụng, khai thác tối đa hệ thống di tích, các thiết chế văn hóa hiện có gắn với việc đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi một số di tích trọng điểm; xây dựng, phát triển hệ thống công trình phụ trợ, cơ sở hạ tầng trong khu di tích phục vụ hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế, xã hội tại địa phương.

Các nội dung triển khai bao gồm: Thực hiện công tác quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc giới, đặt biển chỉ dẫn, ghi giá trị di tích và thu hồi, giao đất, chống lấn chiếm di tích, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích; Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, hoàn thiện đền Chi Lăng; Thực hiện công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và xây dựng, phát triển hệ thống công trình phụ trợ, cơ sở hạ tầng trong khu di tích; Nghiên cứu xây dựng, phát huy giá trị Lễ hội Đền Chi Lăng gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm Chiến thắng Chi Lăng 10/10/1427; Đầu tư, xây dựng khu di tích lịch sử Chi Lăng trở thành khu du lịch lịch sử, văn hoá, tâm linh trọng điểm của tỉnh.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử về di tích; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; Tập trung huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trong khu di tích lịch sử Chi Lăng; Thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp, chống lấn chiếm di tích; Nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy các giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch.

Việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phải gắn với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, đảm bảo tính khả thi; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích phải tôn trọng lịch sử, khoa học, gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường, sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đơn vị, địa phương, phù hợp với điều kiện của tỉnh./.

Hằng Đinh

Tin liên quan