Cộng đồng

Hưng Yên bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể gắn với việc thực hiện Luật di sản

16:22, 21 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 1.802 di tích các loại, trong đó số lượng Chùa, Đình và Đền chiếm chủ yếu và một số loại hình di tích khác.

Tam quan Đền Mây - Ảnh: http://thanhphohungyen.gov.vn/
Sở VHTTDL Hưng Yên đã có báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hoạt động xếp hạng di tích đã được thực hiện chặt chẽ, khoa học, quy trình xếp hạng và hồ sơ khoa học di tích được thực hiện đầy đủ theo hai bước, lập hồ sơ trích ngang để có sự thỏa thuận bước đầu trước khi lập hồ sơ khoa học và pháp lý. Việc xác định giá trị các di tích được làm theo đúng hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Trong 5 năm (2015 - 2020) lập Hồ sơ khoa học xếp hạng di tích đối với 02 di tích cấp Quốc gia đặc biệt; 11 di tích cấp Quốc gia; 79 di tích cấp tỉnh; xây dựng Hồ sơ hiện vật đối với 06 hiện vật - nhóm hiện vật đề nghị công nhận là Bảo vật Quốc gia. Khảo sát, nghiên cứu, chỉnh lý bổ sung Hồ sơ khoa học đối với các di tích đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia tại một số huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xếp hạng được 03 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 172 di tích quốc gia và 257di tích cấp tỉnh, 05 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, còn 1.370 di tích chưa được xếp hạng di tích.
 Theo số liệu kiểm kê di tích tính đến ngày 31/12/2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 1.802 di tích các loại, trong đó số lượng Chùa, Đình và Đền chiếm chủ yếu và một số loại hình di tích khác: Chùa (618); Đình (573); Đền (230); Miếu (149)..., huyện có số lượng di tích nhiều: Khoái Châu (256); Ân Thi (238); Yên Mỹ (206); thành phố Hưng Yên (200... So với cuộc tổng kiểm kê di tích lịch sử văn hóa năm 2002 (1.210 di tích), đến nay số lượng di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh đã tăng thêm 592 di tích.
 Loại hình di tích tăng thêm chủ yếu là đình, chùa, đền, nhà thờ họ. Điều này cho thấy, sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, công tác xã hội hóa trong việc đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa ngày càng được đẩy mạnh; nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh của Nhân dân tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh được nâng lên rõ rệt.
Về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: Đến nay, hầu hết các di tích trọng điểm của tỉnh đều đã và đang được tu bổ tôn tạo hoặc đưa vào danh mục được đầu tư, tôn tạo. Tỉnh đã hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo các di tích thuộc dự án di tích Phố Hiến giai đoạn I và II, gồm các di tích: Văn miếu Xích Đằng, chùa Chuông, đình- chùa Hiến, đền Mẫu, đền Thiên Hậu, đền Mây, Đông Đô Quảng Hội, chùa Nễ Châu, đền Lạc Long Quân…
Ngoài những dự án, kế hoạch dài hạn, trung hạn trong bảo tồn di tích lịch sử văn hóa theo giai đoạn, công tác lập kế hoạch hằng năm vẫn được Ban QLDT tỉnh phối kết hợp cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhằm kịp thời tôn tạo cấp thiết các di tích. Thực hiện Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện triển khai Đề án theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra góp phần bảo tồn di tích lịch sử văn hóa dân tộc, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phát triển du lịch.
Sở cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện tu bổ, chống xuống cấp tại các di tích. Do đó, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và nguyên tắc bảo tồn tôn tạo. Sau khi các di tích hoàn thành việc tu bổ, chống xuống cấp, Sở VH,TT&DL đều phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền và nhân dân địa phương tiến hành tổ chức đánh giá, nghiệm thu và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình đã tu sửa. Quá trình tu bổ, chống xuống cấp di tích theo Đề án được thực hiện trên cơ sở ưu tiên tu sửa những hạng mục chính đã xuống cấp nặng nhằm bảo tồn tối đa yếu tố nguyên gốc cấu thành di tích. Các công trình, hạng mục di tích sau khi được đầu tư tu bổ, chống xuống cấp đều đã phát huy giá trị hiệu quả trong đời sống văn hóa cộng đồng (giá trị vật thể và phi vật thể), đặc biệt là hoạt động tham quan du lịch, trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân sở tại và du khách thập phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Hiện nay, các di vật, bảo vật quốc gia được Ủy ban nhân dân các huyện và Ban quản lý di tích cơ sở địa phương quản lý cẩn thận. Đặc biệt đối với các bảo vật quốc gia đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có bảo vật quốc gia thường xuyên chỉ đạo Ban quản lý di tích địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan như Công an và chính quyền sở tại triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh xử lý với các hành vi xâm phạm, trộm cắp, chiếm đoạt, mua bán, trao đổi vận chuyển trái phép bảo vật quốc gia; quan tâm kiện toàn, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý di tích cơ sở; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể và đưa ra các phương án bảo vệ cho bảo vật quốc gia tại các di tích như: gia cố, thay thế cổng, cửa chính, cửa phụ, khóa không đảm bảo an toàn, xây dựng tường rào bảo vệ, bố trí người có trách nhiệm trông coi thường xuyên tại di tích, không để xảy ra tình trạng mất cắp, làm hư hại bảo vật quốc gia. Phối hợp với UBND cấp huyện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, lấn chiếm di tích, thường xuyên giám sát, kiểm tra theo thẩm quyền việc quản lý di tích, các di vật, hiện vật có giá trị và bảo vật quốc gia tại các di tích.
Các địa phương đã quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền phát huy giá trị di tích qua việc tổ chức hội thảo, viết sách, làm tờ gấp giới thiệu di tích. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý di tích tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho những người tham gia quản lý và trực tiếp quản lý, trông coi di tích nhằm bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tại một số địa phương đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và di chuyển được nhiều hộ dân ra khỏi khu vực bảo vệ di tích: Đền Trần, đền Mẫu (thành phố Hưng Yên). Một số lễ hội lớn như: Lễ hội Tứ Pháp lễ hội đền Phù Ủng, lễ hội đình Quan Xuyên, lễ hội Đa Hòa - Dạ Trạch,... đã đi vào trật tự, nề nếp hơn góp phần thu hút đông đảo du khách thập phương đến dự hội.
Thủy Bích

Tin liên quan