Cộng đồng

Bắc Giang: Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2021

10:15, 18 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2021.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/Nguồn: bacgiang.gov.vn

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; Theo đề nghị của Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Công văn số 1704/HĐXDXHDT ngày 03/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng 07 di tích lịch sử cấp tỉnh.

Danh sách các di tích được xếp hạng bao gồm: Di tích Lịch sử Nghè My Điền (Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên); Di tích Lịch sử Chùa làng Núi (Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên); Di tích Lịch sử Đền Thượng (Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên); Di tích Lịch sử Đình Cầu (Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên); Di tích Lịch sử Đình Tranh (Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tên Yên); Di tích Lịch sử Chùa Nội (Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng); Di tích Lịch sử Đình Rừng Cấm (Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động).

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Việc xếp hạng các di tích trên sẽ góp phần đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trên địa bàn, thu hút ngày càng đông du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu...Đồng thời tạo tiền đề để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích./.

D.H

Tin liên quan