Cộng đồng

Hòa Bình: Kiểm kê, điều tra, khảo sát thực địa 231 địa điểm di tích trong 6 tháng cuối năm 2021

09:11, 21 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả được nêu ra tại Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình 6 tháng cuối năm 2021, Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Hòa Bình

Cụ thể, 6 tháng cuối năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh.

Riêng trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg về thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”; Hoàn thành việc lập hồ sơ 03 di sản văn hóa phi vật thể (Tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình; Lễ hội truyền thống Khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình; Nghệ thuật trình diễn Keng Lóng dân tộc Thái) trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Sở đã triển khai thực hiện các bước trong tiến trình tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; Thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống dân tộc Mông tại huyện Mai Châu; Kiểm kê, điều tra, khảo sát thực địa 231 địa điểm di tích trên địa bàn huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong và thành phố Hòa Bình; lập danh mục xác định tên gọi, địa điểm của 79 di chỉ văn hóa Hòa Bình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức trưng bày chuyên đề “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển” chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể dục thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố đã tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các điểm di tích đảm bảo phòng, chống dịch Covid – 19.

6 tháng đầu năm 2022, trong công tác quản lý di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 11/10/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh lập hồ so Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp./.

D.H

Tin liên quan