Tầm nhìn

Sơn La: Tập trung bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia, cấp tỉnh

08:51, 21 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Sơn La

Cụ thể, liên quan đến lĩnh vực di sản, trong giai đoạn này, tỉnh sẽ tập trung bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia, cấp tỉnh. Phấn đấu có 80% số di tích xếp hạng quốc gia và 70% di tích xếp hạng cấp tỉnh được trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị; Toàn tỉnh có 67 di tích được xếp hạng (02 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia, 49 di tích cấp tỉnh); 30% số tư liệu, hiện vật được số hóa; thực hiện bảo quản, trưng bày bằng phương tiện, công nghệ hiện đại; 400.000 lượt người tham quan bảo tàng, di tích.

Tỉnh sẽ tiếp tục lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc trình công bố Danh mục quốc gia; lập các dự án, kế hoạch để bảo tồn và phát huy. Xây dựng hệ thống dữ liệu các di sản văn hóa của tỉnh để phục vụ công tác nghiên cứu và hoạt động du lịch. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng tỉnh Sơn La gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Xây dựng và triển khai thực hiện các tiểu dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030 (thuộc Dự án 6 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2030).

Ngoài ra, tỉnh sẽ thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La giai đoạn 2020 2030; Lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Hoàn thiện việc đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử - du lịch tâm linh Đền thờ Vua Lê Thái Tông tại thành phố Sơn La./.

D.H

Tin liên quan