Cộng đồng

Bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản văn hoá phi vật thể của Vĩnh Phúc được ghi danh vào danh sách của UNESCO

16:33, 20 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - Mục đích của kế hoạch nhằm bảo vệ, trao truyền cho thế hệ sau những giá trị đặc sắc của các di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh vào danh sách của UNESCO, được công nhận đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghi lễ rước kiệu trong mùa Lễ hội Tây Thiên - Ảnh: báo Dân Trí
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch Bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh được ghi danh vào danh 2 sách của UNESCO, được vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Mục đích của kế hoạch nhằm bảo vệ, trao truyền cho thế hệ sau những giá trị đặc sắc của các di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh vào danh sách của UNESCO, được công nhận đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và sự chủ động tích cực của người dân, cộng đồng trong công tác bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
Trao truyền tri thức, kỹ năng, nghi lễ thực hành đang đứng trước nguy cơ mai một cho thế hệ kế tiếp nhằm duy trì, bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị di sản văn hóa; bảo vệ di sản, đảm bảo sự tôn trọng đối với di sản, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản văn hóa làm cho di sản lan tỏa trong xu thế giao lưu và hội nhập.

Nghi lễ rước kiệu trong mùa Lễ hội Tây Thiên - Ảnh: báo Dân Trí
Khuyến khích tính sáng tạo và lòng tự tôn trong các cộng đồng và cá nhân với những kỹ năng truyền đạt và tổ chức việc thực hành di sản việc thực hành di sản văn hóa phi vật thể; Tôn vinh các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống tốt đẹp. Góp phần giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc.
Tôn vinh di sản văn hóa và các nghệ nhân nắm giữ di sản, làm cơ sở để lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. - Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm và bảo vệ, phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa các dân tộc của tỉnh Vĩnh Phúc
Kế hoạch tập trung vào 07 di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, gồm: (1). Ca trù (loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong hồ sơ Hát ca trù của người Việt đã được ghi vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO; (2). Kéo song Hương Canh (loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong hồ sơ Nghi lễ và trò chơi Kéo co đã được ghi vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của UNESCO; (3). Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên (loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt (trong hồ sơ Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được ghi vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của UNESCO); (4). Lễ hội Đền Ngự Dội (loại hình Lễ hội truyền thống): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; (5). Hát trống quân Đức Bác (loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; (6). Hát soọng cô của người Sán Dìu (loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; (7). Lễ hội xã Đại Đồng (loại hình Lễ hội truyền thống): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ và nhóm giải pháp cụ thể như sau: Đầu tư bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di sản vật thể gắn với di sản văn hóa phi vật thể; Tổ chức các lớp truyền dạy đối với 03 di sản loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian: Ca trù, Hát Soọng cô, Hát trống quân Đức Bác; Tổ chức hoạt động thực hành di sản văn hóa kết hợp với tổ chức lễ hội tại địa phương đối với loại hình lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng; Xây dựng 07 bộ phim tư liệu tuyên truyền, quảng bá về các di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Những bộ phim này sẽ được trình chiếu và phát sóng truyền hình tỉnh, trung ương. Phim còn được nhân bản để phổ biến, quảng bá tới khách tham quan du lịch.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá giá trị di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc được ghi danh; Lựa chọn xây dựng Đề án “Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” đối với 8 một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh, theo lộ trình đề xuất UNESCO ghi danh, cụ thể: - Hát trống quân Đức Bác (loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; thời gian thực hiện năm 2022. - Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên (loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; thời gian thực hiện năm 2023.  Lễ hội Đền Ngự Dội (loại hình Lễ hội truyền thống): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; thời gian thực hiện năm 2024.
Huy động sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và xã hội, tạo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc đã được ghi danh. Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích; kịp thời ngăn chặn các hoạt động tùy tiện trong tu bổ, tôn tạo di tích.
Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu nhằm cụ thể hóa, thực hiện một cách hữu hiệu các nhiệm vụ giải pháp, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Vĩnh Phúc. Di sản được giới thiệu, quảng bá đầy đủ giá trị khoa học, lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ. Tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân, tích cực tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Tôn trọng các giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống và phát triển các giá trị đó, nghiêm cấm thực hành sai lệch hoặc lợi dụng di sản văn hóa để trục lợi cá nhân.
Thủy Bích

Tin liên quan