Tầm nhìn

Vĩnh Phúc báo cáo công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2021

15:24, 20 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Sở VHTTDL Vĩnh Phúc đã báo cáo tổng kết công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả khả quan.

Khu di tích danh thắng Tây Thiên - Ảnh minh họa - Nguồn: Thế giưới di sản
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 509 di tích đã xếp hạng, trong đó có 03 di tích quốc gia đặc biệt, 65 di tích quốc gia, 431 di tích cấp tỉnh; có 571 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó có 03 di sản được ghi vào các danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (Ca trù, Kéo song, Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ); 07 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (ca trù, kéo song Hương Canh, hát soọng cô của người Sán Dìu, lễ hội rước nước đền Ngự Dội, hát trống quân Đức Bác, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, lễ hội xã Đại Đồng).
Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa liên quan đến công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định đạt yêu cầu đề ra.
Ngành chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tình trạng xuống cấp của các di tích đã xếp hạng được hỗ trợ đầu tư, tu bổ giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23/10/2019 của HĐND tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tham mưu Chỉ thị tăng cường quản lý bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Thẩm định, xin ý kiến thẩm định, tham gia vào hồ sơ thiết kế thi công, tu bổ, tôn tạo… các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Khu di tích danh thắng Tây Thiên - Ảnh minh họa - Nguồn: Thế giưới di sản
 Xây dựng bản đồ di sản theo Nghị quyết 71/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kế hoạch đầu tư từng năm; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư tu bổ di tích giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND ngày 23/10/2019 của HĐND tỉnh đối với 14 di tích (trong đó 09 di tích cấp Quốc gia, Quốc gia đặc biệt, 05 di tích cấp tỉnh), hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện tu bổ, chống xuống cấp di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; đề xuất những di tích cần trùng tu, tôn tạo.
Tham mưu phương án bảo quản, chống xuống cấp di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; trình UBND tỉnh quyết định công nhận xếp hạng 10 di tích lịch sử văn hóa. Xây dựng hồ sơ khoa học và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia lễ hội Chạy Cày (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) và lễ hội Xuống Đồng (xã Quang Yên, huyện Sông Lô). Xây dựng hồ sơ trích ngang đề nghị xếp hạng di tích cấp Quốc gia: Đền thờ Phạm Công Bình (xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc) và chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên).
Tham mưu đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hướng dẫn thực hiện và rà soát câu lạc bộ dân ca tiêu biểu đảm bảo điều kiện, tiêu chí được hỗ trợ theo Nghị quyết số 12/2020 về việc hỗ trợ Nghệ nhân và các CLB dân ca tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022; thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao làm chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích ở Vĩnh Phúc.
Tăng cường công tác quản lý, phòng chống thiên tai, cháy nổ tại các di tích, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tham mưu các biện pháp bảo vệ di tích trong mùa mưa bão; chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố;  tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa liên quan đến công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định; lập hồ sơ khoa học di tích quốc gia đặc biệt cụm di tích đình Hương Canh: đình Hương Canh, đình Ngọc Canh, đình Tiên Hường, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; (Tờ trình số 197/TTr - SVHTTDL ngày 5/10/2021). Xây dựng Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Thủy Bích

Tin liên quan