Tầm nhìn

Lào Cai: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT được ghi danh vào các danh sách của UNESCO giai đoạn 2021 – 2025

09:20, 17 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 421/KH-UBND ngày 16/12/2021 về việc Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào các danh sách của UNESCO giai đoạn 2021 – 2025.

Nguồn: Báo Lào Cai

Kế hoạch nhằm bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh sách của UNESCO. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình hành động quốc gia đối với di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung được triển khai bao gồm: Tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa di sản (rà soát đánh giá tổng thể hiện trạng 2 di sản văn hóa đại diện của nhân loại ở các địa phương); Tạo điều kiện cho cộng đồng thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản, tăng cường các hình thức giáo dục di sản phù hợp trong và ngoài trường học (Mở các lớp truyền dạy tại cộng đồng; Tăng cường đưa di sản vào trường học, tuyên truyền nâng cao sự tự hào dân tộc của học sinh trong cộng đồng đang nắm giữ di sản); Tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản (Tọa đàm đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Khen thưởng các nghệ nhân, cá nhân, tổ chức có thành tích tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình giai đoạn 2021-2025; Tổ chức tham quan thực tế học hỏi mô hình và phương pháp bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa đại diện của nhân loại); Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về giá trị di sản; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa.

Việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phải bám sát các quy định của Công ước UNESCO và văn bản hướng dẫn thực hiện Công ước; Phát huy được ý thức, trách nhiệm của các nghệ nhân, đặc biệt là đội ngũ nghệ nhân ưu tú tại địa phương đã được vinh danh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa tại cộng đồng./.

D.H

Tin liên quan