Tầm nhìn

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Giang giai đoạn 2021-2025

15:41, 15 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch 302/KH-UBND ngày 15/12/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Giang, giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Hà Giang

Theo đó, đến năm 2025, tỉnh phấn đấu 100% di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được bảo tồn, phục dựng gắn với phát triển kinh tế du lịch; xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xếp hạng từ 5 đến 6 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; 100% di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng các cấp được quy hoạch, tu bổ, phục hồi gắn với phát triển du lịch; thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại 16 làng văn hóa du lịch cộng đồng; duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc; hoàn thành cải tạo nâng cấp bảo tàng tỉnh thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo, tiêu biểu có sức cạnh tranh cao của tỉnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là: Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tới nhân dân. Tổ chức giới thiệu các di sản văn hóa nhằm nâng cao giá trị di sản và tạo sự lan tỏa di sản. Thường xuyên tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cho các đối tượng liên quan.

Về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể, tỉnh sẽ tổ chức kiểm kê di sản văn hóa, lập danh mục theo quy định của Luật Di sản văn hóa và lựa chọn lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng các cấp; tổ chức khoanh vùng cắm mốc, cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản trên đất đối với các di tích đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó ưu tiên tu bổ các di tích được công nhận cấp quốc gia, di tích lịch sử cách mạng và các di tích lịch sử - văn hóa đang có nguy cơ bị hư hại, xuống cấp. Điều tra, khảo sát, thăm dò, khai quật các địa điểm khảo cổ, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích và thu thập di vật. Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm bổ sung tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng bằng nhiều hình thức; xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh về di sản văn hóa vật thể, triển khai ứng dụng công nghệ số nhằm hỗ trợ trải nghiệm của khách tham quan tại bảo tàng, các di tích, di sản địa chất và các điểm du lịch.

Về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể: Thực hiện kiểm kê nhận diện và xác định giá trị của từng loại di sản trong cộng đồng trên cơ sở đó lựa chọn các di sản tiêu biểu, xây dựng hồ sơ khoa học để đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc. Tổ chức phục dựng, trình diễn, phổ biến di sản văn hóa truyền thống trong gia đình, cộng đồng. Xây dựng các đội văn nghệ truyền thống thôn bản, câu lạc bộ văn nghệ dân gian cấp xã, thôn. Khuyến khích đội ngũ nghệ nhân trao truyền bí quyết, kiến thức thực hành di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ, quan tâm việc truyền dạy giá trị di sản văn hóa trong các nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phát huy Di sản văn hóa thực hành Then Tày đã được UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Triển khai các chương trình, đề án, dự án ứng dụng khoa học, công nghệ để nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa các loại hình di sản; nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu. Đưa nội dung bảo tồn di sản văn hóa vào trong các hương ước, quy ước hoạt động của làng, bản để cộng đồng cùng cam kết thực hiện. Phát huy vai trò Hội nghệ nhân dân gian trong cộng đồng. Thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, mê tín dị đoan, bài trừ các hủ tục lạc hậu trái với thuần phong, mỹ tục truyền thống của dân tộc.

Ngoài ra, tỉnh còn đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm về: Bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng cơ chế, chính sách, tập trung các nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc; Công tác quản lý nhà nước về bảo tồn di sản văn hóa./.

D.H

 

Tin liên quan