Cộng đồng

Bắc Ninh tổng kết công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2021

19:51, 13 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Bắc Ninh đạt nhiều kết quả cả di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực ngày càng mở rộng, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân.

“Đám cưới chuột” - bức tranh nổi tiếng của dòng tranh Đông Hồ - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Kinh tế Đô thị
Sở VHTTDL Bắc Ninh mới có báo cáo Kết quả công tác văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Theo đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả cả di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực ngày càng mở rộng, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân.
Đối với di sản văn hóa phi vật thể, Sở tập trung xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Đề án “Biên soạn bách khoa thư Dân ca Quan họ Bắc Ninh”;  Trưng bày nội, ngoại thất Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ và trưng bày nội thất Trung tâm bảo tồn Múa rối nuóc Đồng Ngư, huyện Thuận Thành;  Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng hồ sơ ứng cử quốc gia đề nghị UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh”;  Triển khai thực hiện các Đề án đã được phê duyệt.

“Đám cưới chuột” - bức tranh nổi tiếng của dòng tranh Đông Hồ - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Kinh tế Đô thị
Đối với di sản văn hóa vật thể, Sở đã lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia8 . Hỗ trợ kinh phí tu bổ chống xuống cấp cho hơn 40 di tích xếp hạng trên địa bàn tỉnh; thực hiện dự án cắm biển chỉ dân các di tích tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh. Triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); tăng cường quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo và các hoạt động khác trong lĩnh vực văn hóa theo đúng quy định của pháp luật.
Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” tỉnh Bắc Ninh lần thứ 10 (01 hồ sơ NSND; 06 hồ sơ NSƯT). Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh lần thứ Ba, năm 2021. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh đảm bảo phù hợp với các quy định phòng chống dịch Covid-19; thực hiện bình xét, đánh giá, kết quả công nhận các danh hiệu thi đua trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 20219 .
Bên cạnh đó, Sở đặt ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với mục tiêu xây dựng, phát huy giá trị văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc. Rà soát đề nghị UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch. Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh, các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian truyền thống, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ… gắn với phát triển du lịch.
Lập hồ sơ xếp hạng từ 10 - 15 di tích cấp tỉnh; Nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp gắn với việc thực hiện các cam kết với UNESCO về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới - Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đã được phê duyệt; nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh, ca trù, các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian truyền thống, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ… gắn với phát triển du lịch; tu bổ chống xuống cấp di tích; Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với việc phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Thủy Bích

Tin liên quan