Tầm nhìn

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

19:09, 13 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thiền viện Trúc Lâm - Ảnh minh họa - Nguồn: thegioidisan.vn
Mục đích của kế hoạch nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, kế thừa và tôn vinh văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.  Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và truyền thống văn hiến của dân tộc cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học đầy đủ về các di sản văn hóa có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học trên địa bàn tỉnh. Xác định các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cũng như các chỉ tiêu mang tính định lượng cần đạt được ở mỗi giai đoạn trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Nâng cao công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương (huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn), các đơn vị có liên quan; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Thiền viện Trúc Lâm - Ảnh minh họa - Nguồn: thegioidisan.vn
Tăng cường sự quan tâm đầu tư từ ngân sách nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức mạnh toàn xã hội trong công tác đầu tư tu bổ tôn tạo, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể).
Theo đó, nội dung, đối tượng thực hiện của kế hoạch cụ thể như sau: Di sản văn hóa vật thể bao gồm các loại di tích được nhà nước xếp hạng các cấp (Quốc gia đặc biệt, quốc gia, cấp tỉnh), các di tích trong danh mục kiểm kê đã được phê duyệt, công bố; Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh;  Các thiết chế văn hóa tỉnh: Bảo tàng, Văn miếu tỉnh gắn với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Nội dung thực hiện: kiểm kê, công bố danh mục di tích, Khảo sát, lựa chọn, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích; Lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, Tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích
Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể được ghi vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và được kiểm kê, công bố trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể tỉnh. Nội dung thực hiện: Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; Kiểm kê, công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể; Lựa chọn, lập hồ sơ khoa học đề nghị ghi danh vào các Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Triển khai các nội dung bảo tồn, phát huy giá trị di sản đối với từng di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh;
Bảo tồn khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa tại hệ thống thiết chế văn hóa như: Các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Bảo tàng tỉnh, Văn miếu tỉnh
Phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch. Xây dựng các điểm du lịch văn hóa gắn với di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Đầu tư xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch văn hóa Vĩnh Phúc qua các mẫu mã quà tặng, quà lưu niệm, hàng hóa có hình ảnh, biểu tượng của các di tích, di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Chú trọng xây dựng các sản phẩm ẩm thực truyền thống - một loại hình di sản văn hóa phi vật thể Vĩnh Phúc
Xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện số hóa dữ liệu về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Xây dựng và triển khai số hóa dữ liệu di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc; Lập Dự án xây dựng dữ liệu số trong trưng bày Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng số. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm quảng bá di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch và nâng cao trải nghiệm của khách tham quan tại các di tích trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Di sản văn hóa: Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý gắn với phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tổ chức cuộc thi, tập huấn ở tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn tại các huyện, thành phố. Giai đoạn 2021-2025: Tổ chức 01 cuộc thi, 02 lớp tập huấn. - Giai đoạn 2026-2030: Tổ chức 01 cuộc thi, 03 lớp tập huấn.
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia bảo vệ, tôn tạo, phát huy các giá trị của di sản văn hóa - Triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xây dựng và thực hiện các kế hoạch, đề án nhằm bảo vệ và phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quan tâm chú trọng nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo các di tích tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa làm nền tảng và động lực để phát triển du lịch.
Tăng cường tuyên truyền Luật Di sản văn hóa; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa thông qua nhiều hình thức truyền thông phù hợp như: Báo, đài, trang thông tin điện tử, ấn phẩm văn hóa…Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và xã hội, tạo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh
Đồng thời kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu xác định thứ tự ưu tiên thực hiện các giải pháp của Kế hoạch đối với từng loại hình di sản trong các giai đoạn thực hiện cụ thể. Triển khai thống nhất, đồng bộ các nội dung của Kế hoạch hướng đến mục tiêu Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa. Các hoạt động triển khai đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn, có tính trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả; kết hợp lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch với các nhiệm vụ thường xuyên của mỗi địa phương, đơn vị. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa, phù hợp với điều kiện, truyền thống văn hóa của cộng đồng dân cư nơi có di sản văn hóa.

Thủy Bích

Tin liên quan