Cộng đồng

Bình Phước bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa

16:55, 06 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đến nay, toàn tỉnh có 41 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 05 di tích Quốc gia đặc biệt, 11 di tích cấp quốc gia và 25 di tích cấp tỉnh và gần 60 di tích, danh thắng khác đưa vào Danh mục kiểm kê di tích đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tiết mục múa “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” - Ảnh minh họa - Nguồn: binhphuoc.gov.vn
Trong thời gian qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh  Bình Phước đã phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương từng bước kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng di tích; tổ chức khai quật di tích khảo cổ; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, nghệ thuật; đồng thời tiến hành lưu giữ, bảo vệ, nghiên cứu và trưng bày giới thiệu các hiện vật được khai quật; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các địa phương quản lý và phát huy giá trị các di tích. Đến nay, toàn tỉnh có 41 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 05 di tích Quốc gia đặc biệt, 11 di tích cấp quốc gia và 25 di tích cấp tỉnh và gần 60 di tích, danh thắng khác đưa vào Danh mục kiểm kê di tích đã được UBND tỉnh phê duyệt. Để bảo tồn, phát huy các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu tăng cường đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa theo hướng tập trung khai thác các loại hình dân ca, dân nhạc,dân vũ của đồng bào các dân tộc thiểu số thành các sản phẩm du lịch đặc trưng ở các di tích tiêu biểu như: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết), Khu di tích Văn hóa cứu sinh Núi Bà Rá, .... bước đầu thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước với 25 di sản và tiến hành lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đặc biệt, ở loại hình lễ hội, các hoạt động dân ca, dân nhạc, dân vũ được quan tâm phục dựng, duy trì và trở thành loại hình sinh hoạt tiêu biểu ở cả phần lễ và hội, là nét đặc trưng của lễ hội truyền thống của tỉnh. Với khoảng 20 lễ hội truyền thống tiêu biểu (được rà soát, kiểm kê năm 2020) được duy trì, mở rộng quy mô như: Lễ hội mừng lúa mới (dân tộc Stiêng), Lễ hội Phá Bàu (dân tộc Khmer), Lễ hội Lồng Tồng (dân tộc Tày - Nùng), Lễ hội Kết bạn cộng đồng (dân tộc M’nông, Mạ),... đã và đang được bảo tồn, phát huy giá trị, góp phần vào sự phát triền kinh tế, xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, Sở VHTTDL Bình Phước cũng đưa ra những kiến nghị đề xuất như: Tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa; đầu tư trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa nghệ thuật; đẩy mạnh việc sưu tầm nghiên cứu phổ biến các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào các dân tộc thiểu số; sửa chữa và phát huy tác dụng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa cộng đồng thôn, ấp; bảo tồn và phát huy tốt các loại hình lễ hội của đồng bào; xây dựng các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ thành các sản phẩm du lịch đặc trưng tiêu biểu của tỉnh
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ di sản văn hóa; tiếp tục hình thành, phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ dân ca, dân vũ, dân nhạc ở cơ sở, nhân rộng các mô hình điểm và tiến tới hướng dẫn con em người dân tộc biết sử dụng các nhạc cụ cổ truyền dân tộc. Có chính sách, chế độ thích đáng cho các nghệ nhân, nghệ sỹ có đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị, đặc biệt là trao truyền văn nghệ dân gian, những cá nhân và gia đình tiêu biểu trong việc giữ gìn, phát huy tài sản văn hóa dân tộc.

Thủy Bích

Tin liên quan