Tầm nhìn

Hòa Bình: Ban hành Kế hoạch Phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ khoa học quốc gia về DSVH Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách DSVH phi vật thể bảo vệ khẩn cấp

10:34, 27 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Ngày 25/11, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch Phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ khoa học quốc gia về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp.

Thầy Mo làm lễ trong Lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc) năm 2020. Nguồn: Báo Hòa Bình

Việc triển khai kế hoạch nhằm phối hợp tổ chức xây dựng bộ hồ sơ khoa học cấp nhà nước theo quy định của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh Mo Mường trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Đồng thời vinh danh các giá trị của di sản văn hóa Mo Mường ở trong nước và quốc tế; khẳng định và khuyến khích sự sáng tạo các biểu đạt truyền khẩu, nghệ thuật diễn xướng dân gian truyền thống trong di sản văn hóa Mo Mường; Nâng cao nhận thức của cộng đồng người Mường và nhân dân cả nước về giá trị của di sản văn hóa Mo Mường, tích cực tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lập hồ sơ; Tổ chức điền dã, khảo sát và tọa đàm về Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa bình; Họp triển khai Kế hoạch và phương án tổ chức xây dựng Bộ hồ sơ quốc gia về Di sản văn hóa Mo Mường; Tổ chức điền dã, khảo sát về Mo Mường trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Phú Thọ, Đắk Lắk và thành phố Hà Nội; Tổ chức kiểm kê di sản Mo Mường, thu thập bản cam kết của cộng đồng nắm giữ di sản; Tổ chức Hội thảo khoa học trong nước; Tiến hành sưu tầm, thu thanh, ghi hình về di sản Mo Mường; Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế; Viết hồ sơ khoa học và làm hậu kỳ các phim tài liệu; Tổ chức thẩm định hồ sơ; Công tác cập nhật chỉnh sửa hồ sơ.

Việc xây dựng bộ hồ sơ khoa học cấp nhà nước về di sản văn hóa Mo Mường phải được thực hiện theo đúng quy định của UNESCO; theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa Mo Mường trong cả nước và giữa các Sở, Ban, ngành, địa phương với đơn vị tư vấn; xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện xây dựng bộ hồ sơ; đảm bảo các điều kiện về nhân lực và kinh phí để thực hiện các nội dung nhiệm vụ kế hoạch đề ra./.

D.H

 

 

Tin liên quan