Cộng đồng

An Giang số hóa di sản chữ viết trên lá Buông của người Khmer

17:06, 12 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- UBND tỉnh An Giang vừa có Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Tri thức và Kỹ thuật viết chữ trên lá Buông của người Khmer tỉnh An Giang đến năm 2030”.

Các bộ kinh lá buông tại chùa Soài So (xã Núi Tô, Tri Tôn, An Giang). Ảnh: baoangiang.com.vn

Theo Đề án, giai đoạn 1 từ năm 2022 - 2026, An Giang sẽ tập trung đánh giá, tập hợp, xác minh, phân loại và chỉnh lý phục hồi di sản; nghiên cứu và xác định chữ viết trên lá Buông là tiếng Bali cổ hay tiếng Khmer cổ; hướng dẫn phương pháp bảo quản, gìn giữ các bản chữ viết trên lá Buông.Các bộ kinh lá buông tại chùa Soài So (xã Núi Tô, Tri Tôn, An Giang). Ảnh: baoangiang.com.vn

Giai đoạn này, tỉnh cũng sẽ tư liệu hóa và số hóa các di sản chữ viết trên lá Buông của người Khmer trên địa bàn An Giang; xây dựng mới các dị bản của một số bộ Kinh phục vụ cho công tác giáo dục di sản và phát triển du lịch; dịch thuật một số nội dung Kinh lá Buông; tăng cường việc quảng bá, phát huy di sản nhằm thu hút mọi nguồn lực của xã hội….

Giai đoạn 2 từ năm 2028 - 2033, An Giang xây dựng hồ sơ đăng ký công nhận di sản tư liệu tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá Buông của người Khmer ở tỉnh An Giang thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Theo UBND tỉnh An Giang, việc thực hiện đề án có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn các di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng của An Giang; là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc kiểm kê, nhận diện, đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, có thể áp dụng các biện pháp đề xuất nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo từng giai đoạn một cách hợp lý, khoa học.

Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan