Tầm nhìn

Ban hành Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030

09:35, 10 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Ngày 9/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

Lễ hội khai hạ Mường Bi (Tân Lạc, Hòa Bình). Nguồn: Báo Nhân Dân

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 786 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc gồm các loại hình: Tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Về di tích trên địa bàn tỉnh đã có 101 di tích được xếp hạng, trong đó 41 di tích cấp quốc gia, 60 di tích cấp tỉnh và hơn 100 điểm di tích trong danh mục bảo vệ. Các di sản văn hóa trên có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là có giá trị đối với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” sẽ khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, đưa văn hóa trở thành động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030, mục tiêu chung được Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra là thực hiệu có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên cơ sở kế thừa những tinh hoa văn hóa của các thế hệ trước, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Hòa Bình; mở rộng giao lưu văn hóa để làm giàu thêm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong bối cảnh hội nhập quốc tế; hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng và phát triển toàn diện nhân cách; khai thác, phát huy có hiệu quả di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình gắn với phát triển du lịch bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhiệm vụ sẽ được triển khai bao gồm: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Hòa Bình; Tổ chức sưu tầm hiện vật phục vụ trưng bày giới thiệu, quảng bá về di sản văn hóa các dân tộc Hòa Bình; Phục dựng bảo tồn một số lễ hội truyền thống đặc sắc của các dân tộc Hòa Bình; Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về nghiên cứu, sản xuất, sáng tạo văn hóa nghệ thuật; Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trong phát triển du lịch

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9/11/2021. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Đề án theo quy định./.

Hằng Đinh

 

Tin liên quan