Tầm nhìn

Đà Nẵng: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

16:24, 17 Tháng Mười 2021

(DSX) - UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025”.

Di tích Hải Vân quan. (Nguồn: Báo Đà Nẵng)

Đề án nhằm bảo vệ, kế thừa và phát huy có chọn lọc, có định hướng giá trị di sản văn hóa dân tộc; huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Đồng thời, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng, tiêu biểu, tạo điểm nhấn cho văn hóa Đà Nẵng; đa dạng hóa sản phẩm đu lịch. Cùng với đó, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Theo nội dung Đề án, trong giai đoạn 2021-2025, đề án đặt mục tiêu hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng, đảm bảo cảnh quan môi trường hài hòa, phục vụ phát huy giá trị di tích; quy hoạch các di tích tiêu biểu của thành phố. Thí điểm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho 5 di tích có khả năng phát triển du lịch để đáp ứng đủ điều kiện công nhận là điểm đến theo quy định của Luật Du lịch. Lập hồ sơ xếp hạng 8 di tích cấp quốc gia và cấp thành phố; đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho 1-2 hiện vật. Thực hiện trùng tu 12 nhà cổ dân gian chưa được xếp hạng nhưng có giá trị trên địa bàn thành phố. Hoàn thành việc số hóa các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu đã được công nhận; bản đồ di sản văn hóá thành phố Đà Nẵng. Lựa chọn 1 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản hóa hóa phi vật thể quốc gia; 1-2 nghệ nhân được xét tặng là Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tổ chức 5 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Để thực hiện các mục tiêu trên đây, đề án đã đưa ra các giải pháp cụ thể: Đầu tư hiện đại hóa, chuyển đổi số Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin của người địa phương và khách du lịch; Triển khai các hoạt động tuyên truyền đối vối đồng bào dân tộc Cơtu nhằm nâng cao tự tôn dân tộc và nhận thức của đồng bào trong loại bỏ những tập tục lạc hậu, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào đối với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp kinh phí, tham gia đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích và khai thác địch vụ thương mại tại các khu di tích; Tổ chức các hoạt động liên quần đến truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

Cùng với đó, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có tính chuyên nghiệp cao, đội ngũ thợ lành nghề, được trang bị và nắm vững những quy định của pháp luật về di sản văn hóa; được trang bị các phương pháp khoa học về bảo tồn truyền thống và hiện đại. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa; hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về di sản văn hóa; hướng dẫn thực hiện việc kiện toàn các ban quản lý, tổ bảo vệ di tích. Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến liên kết, hợp tác với các tình, thành phố lân cận nhằm phát huy lợi thế “Con đường di sản văn hóa” để phát triển du lịch di sản cho thành phố trong hệ thống chung…

Tin liên quan