Tầm nhìn

Lạng Sơn: Xếp hạng 03 di tích cấp tỉnh

15:20, 01 Tháng Mười Một 2021

(DSX)-Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 31/10/2021 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 31/10/2021 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 152/TTr-SVHTTDL ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng 03 di tích cấp tỉnh, bao gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đồng Bụt (xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn); Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phai Cam (thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn); Di tích danh lam thắng cảnh Đồng Lâm (xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn)

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công bố Quyết định xếp hạng di tích và hướng dẫn các huyện có di tích được xếp hạng cấp tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2021./.

D.H

Tin liên quan