Tầm nhìn

Đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa

14:32, 22 Tháng Mười 2021

(DSX)- Nhằm tổng hợp, đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 của Bộ, ngành địa phương đến năm 2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, việc tổng kết thi hành Luật Di sản văn hóa tập trung vào các nội dung cơ bản gồm: Tổ chức thực hiện Luật Di sản văn hóa (Về ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa; Về thực hiện phân cấp quản lý di sản văn hóa; Về bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện: công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật).

Đồng thời, đánh giá một số kết quả thực hiện trên những lĩnh vực: Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể; Hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; Hoạt động bảo tàng; Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu; Hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Bên cạnh đó đưa ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập tại Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết; đề xuất những nội dung còn chưa được đề cập đến trong Luật Di sản văn hóa.

Hình thức tổng kết gồm: Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về di sản văn hóa; Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết; Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết.

Nội dung tổng kết cần phản ánh đúng thực tế tình hình thực hiện Luật Di sản văn hóa trên cả nước; phân tích, đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, mâu thuẫn, bất cập; đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

T.T

Tin liên quan