Tầm nhìn

Lào Cai: Đến năm 2025, phấn đấu có trên 75% di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia được tu bổ, phục hồi

10:11, 16 Tháng Mười 2021

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được đặt ra trong Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lào Cai

Cụ thể, trong lĩnh vực di sản văn hóa, đến năm 2025, tỉnh phấn đấu có tỷ lệ di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia được tu bổ, phục hồi đạt trên 75%, di tích cấp tỉnh được tu bổ, phục hồi đạt trên 80%.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh; Tu bổ, phục hồi di tích đã xếp hạng cấp tỉnh và quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị phục vụ phát triển du lịch; Bảo tồn phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương.

Chú trọng triển khai các chương trình bảo tồn, phục dựng lễ hội dân gian truyền thống; các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản đại diện của nhân loại, loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống có nguy cơ mai một. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các điểm du lịch. Tuyên truyền nâng cao nhận thức để cộng đồng, người dân là chủ thể trong bảo tồn, giữ gìn, lưu truyền, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân, người có công bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Triển khai thực hiện tốt công tác đề nghị phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT, NNND, NNƯT cho cá nhân có đóng góp to lớn trong hoạt động nghệ thuật và lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

D.H

Tin liên quan