Tầm nhìn

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Di sản thế giới về công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

10:42, 09 Tháng Mười 2021

(DSX)-Ngày 8/10/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Di sản thế giới tại kỳ họp lần thứ 44 về công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Nguồn: quangninh.gov.vn

Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, thuộc trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh trong Quyết định số 44COM 7B.98 của Ủy ban Di sản thế giới tại kỳ họp lần thứ 44. Thực hiện đầy đủ các cam kết đối với quốc tế trong việc thực hiện Công ước quốc tế 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, các Công  ước quốc tế liên quan và các nghị quyết, khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới về công tác bảo tồn vịnh Hạ Long.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả nội dung, tiến độ các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2040, ban hành kèm theo Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh, đặc biệt là các nhiệm vụ đã được phân công cho các sở, ban, ngành, địa phương trong kế hoạch quản lý di sản và được nêu trong kết luận của Đoàn chuyên gia tư vấn Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới năm 2018 gồm các nội dung, nhiệm vụ: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ long; Thực hiện đánh giá sức tải du lịch vịnh Hạ Long; Xây dựng Phương án quản lý du lịch vịnh Hạ Long; Tiếp tục thực hiện thay thế tàu du lịch vỏ gỗ bằng tàu vỏ thép hoặc chất liệu tương đương; Tiếp tục thực hiện gắn nhãn sinh thái cho các tàu du lịch; Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao; Góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Ninh, hướng tới phân khúc thị trường khách du lịch chi trả cao; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giáo dục cộng đồng bảo vệ di sản; Tiếp tục thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa; tăng cường công tác thu gom và xử lý chất thải, thực hiện phân loại chất thải rắn từ nguồn, tăng cường công tác quan trắc môi trường vịnh Hạ long.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long chủ trì cung cấp cho Trung tâm Di sản thế giới bản đồ di sản vịnh Hạ Long, chỉ rõ ranh giới di sản, vùng đệm, chi tiết các khu vực quản lý và sử dụng trong vùng đệm, theo quy định tại đoạn 164 của Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới; Đề nghị hỗ trợ tư vấn quốc tế từ Chương trình du lịch Di sản thế giới của UNESCO để xây dựng Chiến lược phát triển du lịch bền vững vịnh Hạ Long; Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 44COM 7B.98 của Ủy ban Di sản thế giới./.

D.H

 

Tin liên quan