Tầm nhìn

Yên Bái: Xếp hạng 05 di tích cấp tỉnh

15:00, 29 Tháng Chín 2021

(DSX)-Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Cụ thể, các di tích được xếp hạng gồm: Di tích đình, đền Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái; Di tích Nhà Tằm, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái; Di tích đình Đồng Bội, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình; Di tích đình Minh Chuẩn, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên; Di tích đình Làng Đung, xã An Lạc, huyện Lục Yên.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Quyết định nêu rõ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và các huyện: Lục Yên, Yên Bình, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

D.H

Tin liên quan