Tầm nhìn

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa

09:29, 21 Tháng Chín 2021

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Một hoạt động tại Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2019/Nguồn: Báo Hà Giang

Trong lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu trình Tỉnh ủy 02 Nghị quyết, HĐND tỉnh 01 Nghị quyết, UBND tỉnh 02 văn bản; Trình tỉnh ban hành Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang thay thế Quyết định 989/QĐ-UBND ngày 06/6/2017; Kế hoạch số 165/KH-UBND tỉnh về kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu văn bản về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng là di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về văn hóa; đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở nâng cao đời sống tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành liên quan, các huyện, thành phố trong công tác quản lý các di tích. Hoàn thiện hồ sơ 02 di tích đề nghị xếp hạng cấp quốc gia và đã được Hội đồng xét duyệt di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 09-ĐA/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030”; Đề án 05-ĐA/TU ngày 11/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Hội nghệ nhân dân gian”.

Công tác kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh được triển khai thực hiện để nhận diện và kịp thời có giải pháp bảo tồn, phát huy. Lập 02 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, kết quả Lễ hội Chợ Phong lưu (Háng Phúng Lìu) Khâu Vai được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tổ chức được 02 lớp truyền dạy về kỹ thuật, bí quyết thêu hoa văn trang phục Lô Lô tại huyện Mèo Vạc với 70 người tham gia vàlớp truyền dạy các làn điệu dân ca và kỹ thuật sử dụng các nhạc cụ truyền thống dân tộc Mông tại thôn Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê.

Ngoài ra, Sở còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong vùng di sản, đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng. Phối hợp các ngành, địa phương khảo sát, xác định sự phù hợp của các công trình, dự án trong vùng CVĐC theo các Quy hoạch đã được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật. Rà soát đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển CVĐC sau kỳ đánh giá năm 2018 để xây dựng kế hoạch phục vụ tái đánh giá lần 3 năm 2022. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng CVĐC toàn cầu CNĐ Đồng Văn trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành Khu du lịch quốc gia vào năm 2030. Thường xuyên cải tiến, đổi mới phát huy 59 điểm di sản, du lịch trong 4 tuyến du lịch Cao nguyên đá theo định hướng chiến lược của chuyên gia.

Trong 3 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa. Tổ chức phục dựng một số lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh; Xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục văn hóa PVT quốc gia; duy trì hoạt động sưu tầm các hiện vật.

Tập trung phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 164/KH-UBND tỉnh về xây dựng phát triển công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2019 - 2022, thực hiện các khuyến nghị của UNESCO. Tham mưu trình tỉnh Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá năm 2022. Tuân thủ nghiêm các qui định trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

D.H

Tin liên quan