Cộng đồng

Điện Biên: Tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh

08:25, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2228/SVHTTDL-DSVH ngày 13/9/2021 về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Nghệ nhân Vàng Văn Thức (người cầm đàn tính), đang trình bày một điệu hát Then trong Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ hai, tại thị xã Mường Lay, tháng 1/2016.Nguồn: Báo Điện Biên Phủ

Năm 2019, di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trong đó tỉnh Điện Biên có di sản văn hóa phi vật thể thực hành Then của người Thái thuộc địa bàn các huyện Mường Chà, Điện Biên và thị xã Mường Lay.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các nội dung Chương hành động quốc gia với di sản văn hoá phi vật thể đã được UNESCO ghi danh trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện: Mường Chà, Điện Biên và UBND thị xã Mường Lay quan tâm, triển khai thực hiện kiểm kê, rà soát các cá nhân, cộng đồng đang thực hành Then Thái nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, đảm bảo di sản được thực hành đúng nội dung và không gian văn hóa; đồng thời ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục và các hành vi làm sai lệch bản chất di sản.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi triển khai Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng các chương trình, hoạt động hội thi, hội diễn quần chúng nhằm tạo môi trường thích hợp để các cá nhân, cộng đồng thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản Then Thái; tăng cường các hình thức giáo dục phổ biến di sản Then Thái phù hợp với các đối tượng trong và ngoài trường học. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về di sản.

Ngoài ra, lựa chọn cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản để tôn vinh, khen thưởng và đề nghị lên cấp trên khen thưởng./.

D.H

Tin liên quan