Tầm nhìn

Cao Bằng: Thực hiện và duy trì tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích tại các địa phương

08:15, 12 Tháng Chín 2021

(DSX)- UBND tỉnh Cao Bằng đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Ảnh minh họa.Nguồn: Báo Cao Bằng

Trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện tốt việc triển khai, thực hiện Luật Di sản văn hóa và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đặc biệt từ sau triển khai việc thực hiện phân cấp quản lý di tích đến nay, công tác quản lý, bảo vệ di tích tại các địa phương được thực hiện và duy trì tốt, chưa có di tích nào bị xâm phạm, nhất là đối với các di tích đã được đầu tư, tôn tạo. Công tác tu bổ chống xuống cấp và phục hồi, tôn tạo di tích ngày càng được đẩy mạnh. Các di tích lịch sử - văn hóa sau khi được trùng tu, tôn tạo đã trở thành các sản phẩm văn hóa, nguồn tài nguyên du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Cụ thể, trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 214 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 96 di tích đã được xếp hạng (gồm 03 di tích Quốc gia đặc biệt; 25 di tích Quốc gia; 68 di tích cấp tỉnh). Toàn bộ hệ thống di tích đã xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh được xây dựng bia di tích để bảo vệ và phát huy giá trị.

Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp di tích trong những năm qua được đẩy mạnh bằng nhiều nguồn kinh phí (nguồn xã hội hóa và chương trình mục tiêu phát triển văn hóa), đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng được đẩy mạnh.

Tỉnh Cao Bằng có 02 bảo vật quốc gia, gồm: Đôi chuông chùa Viên Minh và Đền Quan Triều, xóm Đà Quận, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng được Thủ tướng Chính phủ công nhận năm 2016 và Bia Ma nhai Ngự chế của Vua Lê Thái Tổ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An được Thủ tướng Chính phủ công nhận năm 2020. Từ khi được công nhận bảo vật quốc gia, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định bảo vật quốc gia sau mỗi thời điểm được công nhận; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thành lập các tổ chức quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và bảo vật quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích; về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng, di tích; tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia; triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan…. nhằm tuyên truyền, quảng bá giá trị, ý nghĩa của bảo vật quốc gia, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa nói chung, bảo vật nói riêng. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu, đề xuất xây dựng hồ sơ khoa học trình Hội đồng các cấp đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia trong những năm tiếp theo.

Trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, Năm 2020 tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (06 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ) trên địa bàn toàn tỉnh, qua kiểm kê số lượng di sản văn hóa phi vật thể còn tồn tại trên địa bàn tỉnh hiện có 2.000 di sản, cụ thể: Tiếng nói (06 di sản), chữ viết (02 di sản); Ngữ văn dân gian (150 di sản); Nghệ thuật trình diễn dân gian (300 di sản); Tập quán xã hội và tín ngưỡng (745 di sản); Lễ hội truyền thống (200 di sản); Nghề thủ công truyền thống (112 di sản); Tri thức dân gian (487 di sản).

Thông qua kết quả kiểm kê tiến hành lựa chọn, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đến nay toàn tỉnh có 04 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghi lễ Then của người Tày Cao Bằng; Lễ hội Nàng Hai, xã Tiên thành, huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hòa); Nghề rèn của người Nùng An, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên (nay là huyện Quảng Hòa); Lễ hội tranh đầu pháo, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa; đặc biệt, di sản "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam" (trong đó có nghi lễ Then của người Tày Cao Bằng) được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngoài ra, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể cũng được chú trọng thông qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về sưu tầm, nghiên cứu các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật dân ca, dân nhạc, dân vũ của các dân tộc. Phục dựng nâng cao các lễ hội truyền thống (Lễ hội Pháo hoa, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa; lễ hội Nàng Hai, xã Kim Đồng, huyện Thạch An; lễ hội Chùa Sùng Phúc, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang; lễ hội Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng; Lễ hội 6 Thanh Minh thành lễ hội gắn kết làng nghề truyền thống tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa); khôi phục lại các lễ hội dân gian truyền thống (Lễ hội Co Sầu, thị trấn Trùng Khánh; Lễ hội Lồng tồng xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh; Lễ hội Thanh minh xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh; Lễ hội Háng Tán thị trấn Hùng Quốc, huyện Trùng Khánh; Lễ hội Lồng tồng, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh; lễ hội Bó Puông xã Lê Lợi, huyện Thạch An). Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thành lập đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tham dự các Hội nghị, hội thảo về giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Công tác truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức như: Tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy nghề thủ công truyền thống; truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống; các nghi lễ truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng.Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ quần chúng thông qua việc tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan… tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia biểu biễn các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống góp phần nâng cao hiệu quả việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân,…

D.H

Tin liên quan