Cộng đồng

Hòa Bình: Nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ di sản văn hóa

08:57, 05 Tháng Chín 2021

(DSX)- Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định của Luật Di sản văn hóa. Việc áp dụng Luật Di sản văn hóa trong công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ đã nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ di sản văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy được giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Nghệ nhân mo thực hiện nghi lễ mo tại lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc) năm 2020. Nguồn: Báo Hòa Bình

Trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, tỉnh Hòa Bình đã lập hồ sơ xếp hạng được 102 di tích, trong đó có 41 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 61 di tích được xếp hạng cấp tỉnh.

Trên cơ sở nghiên cứu, kiểm kê số lượng, thực trạng các di tích, tỉnh Hòa Bình đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động nguồn lực trong nhân dân cho công tác bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di tích. Trong quá trình lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích,các cơ quan chức năng đều quan tâm đến vấn đề bảo tồn yếu tố gốc của di tích; việc trùng tu, tu sửa được thực hiện theo đúng quy định.

Các di tích đã xếp hạng được quan tâm tu bổ, tôn tạo bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động xã hội hóa. Song, do nguồn ngân sách nhà nước phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo các di tích còn hạn chế nên số lượng di tích được tu bổ, tôn tạo còn hạn chế.

Trong giai đoạn 2010 - 2021 bằng nguồn ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa) và nguồn ngân sách của tỉnh với số tiền gần 30 tỷ đồng, một số di tích cấp quốc gia đã được đầu tư, tu bổ như: Khu căn cứ cách mạng Tu lý - Hiền Lương; Hang Chiều; Đền và Miếu Trung Báo; Động Nam Sơn; Mái đá Làng Vành; Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm; khu mộ cổ Đống Thếch, Nhà tù Hòa Bình, Hàng Chùa,... Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nhiều công trình tu bổ đã bị xuống cấp, do tác động của môi trường và không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích những năm qua đã được chú trọng; hình thức tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, khẩu hiệu; tổ chức hệ thống văn bản triển khai xuống cơ sở; tập huấn và tổ chức các hoạt động nhân ngày di sản văn hóa 23/11 hàng năm; tổ chức hội thảo; phát động phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong công tác bảo vệ di tích.

Tỉnh Hòa Bình đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa, các văn bản liên quan, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật tại các di tích; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân xâm phạm, trộm cắp di vật, cổ vật trong các di tích và trên địa bàn; tổ chức đấu tranh với các hành vi trộm cắp, tiêu thụ di vật, cổ vật trái phép; biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; phê phán các tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt việc quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật.

Tỉnh đã luôn coi trọng công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội tại di tích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giới thiệu về lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; chỉ đạo triển khai kế hoạch liên ngành “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với bảo vệ phát huy các di tích trên địa bàn tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng của địa phương; phát huy thế mạnh, tiềm năng của tỉnh; tuyên truyền, giới thiệu quảng bá và thu hút đầu tư phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Hòa Bình từ năm 2012 đến 2014. Kết quả kiểm kê được 786 di sản văn hóa phi vật thể của 5 dân tộc thiểu số gồm các loại hình: tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Trên cơ sở kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc, UBND tỉnh đã chỉ đạo sưu tầm, nghiên cứu, tổ chức lập hồ sơ di sản “Mo Mường Hòa Bình”, “Nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình” trình và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016.

UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai nghiên cứu, xây dựng Bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đã phê chuẩn năm 2016; triển khai kế hoạch bảo tồn Mo Mường.

Hoạt động truyền dạy và phát huy di sản văn hóa phi vật thể cũng không ngừng đẩy mạnh. UBND tỉnh đã tổ chức gần 50 lớp truyền dạy các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh như: Nghệ thuật Chiêng Mường; kết cấu và cách dựng nhà sàn người Mường; nghệ thuật hát Thường đang bọ mẹng dân tộc Mường; nghệ thuật hát Khắp dân tộc Thái, dân tộc Tày; Mở hàng trăm lớp dạy chữ dân tộc Thái, Tày, Dao…; biên soạn xuất bản, phát hành các ấn phẩm giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động trình diễn các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống thông qua các lễ hội dân gian các dân tộc được tổ chức hàng năm; Hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ hát dân ca, dân vũ, dân nhạc trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động ổn định, tiêu biểu; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình;…

D.H

Tin liên quan