Tầm nhìn

Tuyên Quang: Chú trọng tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa

16:10, 28 Tháng Tám 2021

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hà Nội Mới

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Di sản văn hóa, trong đó tập trung công tác quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý và phát huy các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Hàng năm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các huyện, thành phố, các ban quản lý di tích việc thi hành Luật Di sản văn hóa. Nhìn chung, việc thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định liên quan về Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học, khoanh vùng bảo vệ di tích, trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng.

Toàn tỉnh hiện có 639 di tích, trong đó có 03 di tích quốc gia đặc biệt; 180 di tích cấp quốc gia, 260 di tích cấp tỉnh; 01 bảo vật quốc gia; 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau khi các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đón bằng xếp hạng di tích, qua đó tuyên truyền cho nhân dân hiểu được giá trị của di tích, để cùng chung tay bảo vệ và phát huy, đồng thời tổ chức bàn giao di tích cho địa phương quản lý theo quy định.

Công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trong những năm qua được quan tâm chú trọng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư phục dựng, tôn tạo các di tích theo đề nghị của huyện, thành phố đảm bảo theo đúng Luật Di sản văn hóa và các quy định khác của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt hoạt động đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, hằng năm, toàn tỉnh đón hàng triệu lượt khách đến thăm các khu di tích, như: Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; di tích Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, khu di tích Cách mạng Lào...

Đối với hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, Sở đã hoàn thành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh đối với các dân tộc, gồm: Dân tộc Kinh, Tày, Dao, Mông, Sán Chay, Nùng, Sán Dìu, La Chí, Pà Thẻn, Cờ Lao, Ngái, Mường, Giáy, Pu Péo, Hoa, nhóm người Thủy. Kết quả toàn tỉnh có 425 di sản, trong đó: Loại hình tiếng nói, chữ viết có 01 di sản; loại hình ngữ văn dân gian có 05 di sản; loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian có 37 di sản; loại hình tập quán xã hội có 215 di sản; loại hình lễ hội truyền thống có 16 di sản; loại hình nghề thủ công truyền thống có 27 di sản; loại hình tri thức dân gian có 124 di sản.

Tiến hành kiểm kê toàn diện 40 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, gồm các dân tộc: Tày (6 di sản); các ngành Dao Quần Trắng, Dao Quần Chẹt, Dao Đỏ, Dao Tiền (4 di sản); Sán Dìu (4 di sản); Sán Chay (6 di sản); Mông (4 di sản); các ngành Dao Áo Dài, Dao Ô gang, Dao Coóc Mùn, Dao Coóc Ngáng, Dao Thanh Y (4 di sản); Sán Chỉ (3 di sản); Nùng (3 di sản); Pà Thẻn (4 di sản) và Thủy (2 di sản). Lập 15 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, hiện nay đã có 10 di sản được công nhận, gồm: Lễ hội Lồng tông; hát Then của dân tộc Tày; hát Páo dung; lễ Cấp sắc của dân tộc Dao; Kéo co truyền thống của cộng đồng các dân tộc Tuyên Quang; hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu; hát Sình ca của dân tộc Cao Lan; lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La của dân tộc Kinh; lễ hội đình Thọ Vực, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương; Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Hiện đang triển khai lập hồ sơ các di sản: Tri thức sử dụng Cọn nước của người Tày tỉnh Tuyên Quang; Hát Quan làng của người Tày tỉnh Tuyên Quang; lễ hội Cầu may của dân tộc Tày xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; lễ Đại phan của người Sán Dìu ở Tuyên Quang; nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông Hoa, tỉnh Tuyên Quang. Chủ trì, phối hợp với 10 tỉnh, gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lao Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên xây dựng hồ sơ “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam” trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày 12/12/2019, UNESCO đã công nhận hồ sơ "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm, hỗ trợ xây dựng tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, góp phần thúc đẩy môi trường sáng tạo và truyền bá nghệ thuật. Tổ chức nghiên cứu, phục dựng một số lễ hội truyền thống, như: Lễ hội Lồng Tông, lễ hội Cầu May đình Hồng Thái, lễ hội Cầu Mùa đình Tân Trào của dân tộc Tày; lễ hội Đầm Mây của dân tộc Dao; lễ hội đình Như Xuyên, đình Giếng Tanh, đình Song Lĩnh lễ hội Đình Minh Cầm của dân tộc Cao Lan; lễ hội Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn...

P.V

Tin liên quan