Tầm nhìn

Lai Châu: Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được quan tâm thực hiện có hiệu quả

15:06, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả được nêu ra tại Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đền thờ Nàng Han, xã Mường So, huyện Phong Thổ/Nguồn: laichau.gov.vn

Theo đó, trong thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương tổ chức quán triệt, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa trên phương tiện thông tin đại chúng, website các đơn vị, thông qua các các lớp tập huấn, các cuộc thanh tra, kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Luật Di sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng, đủ theo quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về di sản các cấp với các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh được triển khai thường xuyên, đồng bộ, khoa học, bảo đảm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Quá trình triển khai thực hiện lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh được thực hiện bảo đảm các quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến ngày 31/12/2018; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có 28 di tích đã được xếp hạng (trong đó có 05 di tích cấp quốc gia, 23 di tích cấp tỉnh). Ngay sau khi quyết định xếp hạng di tích được ban hành, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tổ chức công bố, trao bằng xếp hạng di tích theo quy định đảm bảo trang trọng, kịp thời giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích theo quy định.

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh trong những năm qua công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tính đến hết năm 2020 đã có 09 di tích (trong đó 04 di tích quốc gia, 05 di tích cấp tỉnh) được tu bổ, tôn tạo nhằm phát huy giá trị của di tích. Việc thực hiện bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa, về xây dựng và các quy định khác có liên quan, đảm giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích; bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hài hòa về cảnh quan và kiến trúc khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch.

Tỉnh Lai Châu có 01 bảo vật Quốc gia - Bia Lê hiện được lưu giữ tại di tích Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn. Việc bảo vệ bảo vật được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo quy định: xây dựng nhà che bia, lan can bảo vệ, lắp đặt bảng phiên âm, dịch nghĩa nội dung văn bia, lắp đặt hệ thống ánh sáng, camera an ninh. Thành lập ban quản lý di tích, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, an ninh, phòng chống cháy nổ, trộm cắp, qua đó góp phần bảo vệ và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia trong đời sống xã hội.

Trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, Luật Di sản văn hóa ra đời đã tạo cơ sở pháp lý cho việc phục hồi, phát huy kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của cả nước nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng.

Từ năm 2005 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức 02 đợt tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh. Đã thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của 13/13 dân tộc cư trú thành cộng đồng (Lào, Lự, Si La, Giáy, Cống, Mảng, La Hủ, Hà Nhì, Dao, Mông, Thái, Khu Mú, Kháng). Từ kết quả kiểm kê, đã lựa chọn, xây dựng 05 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đang xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trường ca Xa Nhà Ca dân tộc Hà Nhì huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng 02 hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: “Thực hành Then dân tộc Thái tỉnh Lai Châu” trong hồ sơ đề cử quốc gia “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và nghệ thuật Xòe dân tộc Thái, trong đó di sản Then dân tộc Thái đã được UNESCO ghi danh là DSVHPVT đại diện của nhân loại.

Công tác sưu tầm, bảo tồn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể được triển khai thường xuyên và đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Lai Châu đã tổ chức sưu tầm, bảo tồn giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc: dân ca các dân tộc Thái, Si La, Lự, Mông, Hà Nhì; sưu tầm, bảo tồn tri thức dân gian các dân tộc Hà Nhì, dân tộc Si La, dân tộc Dao. Sưu tầm, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trường ca Xa Nhà Ca và sử thi Phùy Ca Na Ca dân tộc Hà Nhì; tổ chức phục dựng, bảo tồn 14 lễ hội dân gian truyền thống của các dân tộc2 và duy trì tổ chức thường niên 40 lễ, lễ hội.

Bên cạnh đó, để góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trong cộng đồng, trong những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tích cực đẩy mạnh tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể trong cộng đồng với 13 lớp ; phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về truyền dạy, bảo tồn nghề thủ công truyền thống tiêu biểu cho dân tộc Mảng và dân tộc Lự; xây dựng, thành lập và ra mắt 02 CLB văn nghệ dân gian dân tộc Lự, dân tộc Thái…

P.V

Tin liên quan