Tầm nhìn

Bắc Kạn: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá

09:36, 31 Tháng Tám 2021

(DSX)- Trong những năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Di sản văn hóa và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Qua đó tạo hành lang pháp lý đồng bộ, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh minh họa/Nguồn: Cổng TTĐT Bắc Kạn

Theo Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa của UBND tỉnh, trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 152 di tích, trong đó có 58 di tích đã được xếp hạng (02 di tích Quốc gia đặc biệt, 07 di tích Quốc gia, 49 di tích cấp tỉnh) và 94 di tích kiểm kê chưa xếp hạng.

Từ nguồn vốn đầu tư tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 08 Di tích cấp quốc gia gồm: Di tích Đèo Giàng, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn; Di tích Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn; Di tích Khuổi Linh, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn; Di tích Bản Ca, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn; Di tích Động Nàng Tiên, xã Lương Hạ, huyện Na Rì; Địa điểm lưu niệm Bác Hồ ở Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn; Đồn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; Động Áng Toòng, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn với tổng kinh phí thực hiện 26.333 triệu đồng.

Đồng thời, từ nguồn vốn ngân sách được các Bộ, ngành Trung ương cấp  và nguồn vốn xã hội hóa, UBND tỉnh đã thực hiện tu bổ, tôn tạo, chống xuống 05 di tích cấp tỉnh gồm: Di tích lịch sử Phja Tắc - Nơi đặt nhà máy in tiền của Bộ Tài chính từ năm 1947-1953 tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn; Di tích lịch sử Tổng Luyên - Nơi Bác Hồ gặp gỡ, nói chuyện với nhân dân Chợ Rã - Ba Bể trên đường đi công tác tháng 5/1945, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; Di tích lịch sử văn hóa Chùa Phố Cũ, huyện Ba Bể; Di tích lịch sử văn hóa Chùa Thạch Long, huyện Chợ Mới; Di tích lịch sử văn hóa Đền Thắm, huyện Chợ Mới.

Bên cạnh việc tu bổ, tôn tạo các di tích, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Đề án lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 – 2025 để làm cơ sở, định hướng cho việc triển khai lập hồ sơ khoa học xếp hạng 53 di tích có giá trị cao, trình cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện nay, nhiều di tích đã được khai thác, phục vụ du lịch như: Danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể, Động Nàng Tiên, Động Hua Mạ; các di tích lịch sử Nà Tu, ATK Chợ Đồn, Đồn Phủ Thông, di tích Đèo Giàng... thu hút nhiều người dân, du khách, học sinh, sinh viên đến tham quan.

Đối với hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể theo Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua kiểm kê, số di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh là 291 di sản thuộc 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể.

Từ năm 2013 cho đến nay, UBND tỉnh đã lập 20 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Kết quả có 17 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh sách gồm: Nghi lễ cấp sắc của người Dao”; “Chữ Nôm của người Dao”; “Chữ Nôm của người Tày”; “Lượn Slương của người Tày”; “Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể”; “Nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày”; “Nghệ thuật múa khèn Mông”; “Lễ cấp sắc của người Tày”; “Lễ cầu năm mới, cầu mùa của người Dao”; “Lễ mừng sinh nhật" (mừng thọ) của người Nùng; “Lễ cấp sắc Tào” của người Tày;  "Nghi lễ cấp sắc Pụt" (Lẩu Pụt) của người Tày; “Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ; “Lượn cọi” của người Tày; “Hát Pá Dung của người Dao”; “Lễ Kỳ Yên” của người Tày; Hát sli của người Nùng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Viện Âm nhạc và các tỉnh có di sản Then lập Hồ sơ đề cử quốc gia “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam” đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày 12/12/2019, UNESCO đã công nhận hồ sơ "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhằm mục tiêu gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá một cách bền vững, tạo nguồn lực để phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu văn hóa tại nơi các di sản văn hóa phi vật thể được công bố, góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, trong những năm qua UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, theo đó đến nay đã có 08 câu lạc bộ hát then được thành lập và duy trì hoạt động tại các địa phương. Để tiếp tục phát huy các di sản văn hóa tránh nguy cơ mai một, ngày 10/9/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1515/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020”.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa theo phương thức xã hội hóa. Nhiều hoạt động được triển khai, huy động nguồn lực và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ nhất ở việc tu bổ di tích, khôi phục các hoạt động văn hóa, lễ hội. Trong giai đoạn 2011 - 2020, đã huy động được nguồn vốn xã hội hóa thực hiện công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử cấp tỉnh như: di tích chùa Phố cũ, chùa Thạch Long, Đền Thắm...Các lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cũng được phục hồi, chủ yếu do cộng đồng tự tổ chức, hoạt động ngày càng quy củ hơn./.

D.H

Tin liên quan