Tầm nhìn

Tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

08:48, 26 Tháng Tám 2021

(DSX)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa/thanhhoa.gov.vn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 01 di sản văn hóa thế giới, 05 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích quốc gia và 709 di tích cấp tỉnh. Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng; nhiều di tích được đầu tư tu bổ, phục hồi, tôn tạo gắn với phát triển du lịch, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc và giáo dục truyền thống, quảng bá về hình ảnh, vùng đất, con người Thanh Hóa, thu hút đông đảo du khách tham quan, nghiên cứu, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp Nhân dân.

Tuy nhiên, thời gian gần đây ở một số địa phương, công tác quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại di tích thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn, phức tạp; công tác quy hoạch, xây dựng, tôn tạo các công trình có ảnh hưởng đến di tích và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi chưa được cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền cho phép còn xảy ra; tình trạng lấn chiếm đất đai, đưa các hiện vật, đồ thờ, nội thất không phù hợp vào di tích và tình trạng mất cắp di vật, cổ vật tại một số di tích còn diễn ra, đã gây ảnh hưởng tới giá trị và việc gìn giữ yếu tố gốc, giá trị lịch sử - văn hoá của di tích; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên di tích, công tác phòng chống cháy nổ tại di tích vẫn chưa được chính quyền và Nhân dân quan tâm đúng mức.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng về Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành và UBND cấp huyện, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tự ý thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; bổ sung tượng thờ, các hiện vật, đồ thờ vào di tích; sơn thếp các thành phần kiến trúc và tượng thờ, hiện vật, đồ thờ di tích hiện có.

Phối hợp với các ban, sở, ngành và UBND cấp huyện, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của di tích; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại các di tích; việc cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích nhưng có khả năng ảnh hưởng xấu đối với di tích; việc tổ chức các hoạt động, lễ hội truyền thống gắn với di tích nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp các di tích 5 năm và hàng năm; khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê, công bố danh mục kiểm kê di tích; sớm hoàn thành việc cắm mốc giới các khu vực bảo vệ của các di tích trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, cấp xã và người trực tiếp được giao trông coi, bảo vệ di tích.

Nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu, cứ liệu lịch sử - văn hóa vào hồ sơ di tích; đồng thời, rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ khoa học của các di tích còn bị thiếu thành phần hồ sơ và thực hiện số hóa trong quản lý hồ sơ khoa học di tích theo quy định. Nghiên cứu, biên soạn sổ tay, cẩm nang hướng dẫn công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm, sách ảnh giới thiệu về di tích, lịch sử - văn hóa, vùng đất - con người xứ Thanh, gắn với phát triển du lịch.

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương, kết nối tour tuyến tham quan du lịch gắn với giới thiệu, quảng bá về di tích, lịch sử - văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh, phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương, kịp thời đề xuất vinh danh, khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá di tích; hoặc xử lý, đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai phạm tại di tích theo quy định.

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có) về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

T.T (t/h)

Tin liên quan