Tầm nhìn

Hà Giang: Quan tâm, đẩy mạnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn

08:50, 25 Tháng Tám 2021

(DSX)- UBND tỉnh Hà Giang đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN

Luật Di sản văn hóa được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2002, trên cơ sở các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư và văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Hà Giang đã chú trọng việc xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật, quy định hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai đến các tổ chức, cá nhân và người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật di sản văn hóa.

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác di sản văn hóa đã được các cấp, các ngành của tỉnh áp dụng triển khai đầy đủ tới các tổ chức, cơ sở, đối tượng theo quy định, phù hợp với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đồng thời, nhận thức của cộng đồng về di sản văn hóa được nâng lên, các giá trị văn hóa truyền thống như: kiến trúc, trang phục, hoạt động sản xuất, ẩm thực, ứng xử cộng đồng, văn nghệ dân gian… được bảo tồn và phát huy, đặc biệt là gắn với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

Tính đến nay, toàn tỉnh Hà Giang có 61 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng các cấp, trong đó có 31 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 30 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Ngoài ra, Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn được gia nhập mạng lưới CVĐC toàn cầu từ năm 2010. Việc xếp hạng các di tích đều đảm bảo tiêu chí và quy định của Luật di sản văn hóa, Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, Thông tư số 09/2011/TTBVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh và các văn bản hướng dẫn khác quy định.

Tỉnh luôn quan tâm và thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn. Tính đến nay đã có 29 lượt di tích, danh thắng được tu bổ, tôn tạo trong đó tập trung chủ yếu vào các di tích quốc gia, di tích lịch sử cách mạng và các di tích lịch sử - văn hoá đang có nguy cơ bị hư hại nhiều. Các di tích được tu bổ, tôn tạo đã phát huy giá trị, góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ và đáp ứng nhu cầu văn hoá, tâm linh của nhân dân. Nhiều di tích sau khi được tu bổ đã trở thành sản phẩm du lịch văn hoá thu hút ngày càng đông khách tham quan, mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương.

Việc phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể rất được chú trọng. Tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn, nơi có di tích hiểu rõ ý nghĩa, giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích. Một số di tích đã trở thành điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan như: di tích kiến trúc nghệ thuật khu Nhà Vương, Cột cờ Lũng Cú, Phố cổ Đồng Văn… Các hiện vật được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh đã góp phần quan trọng giới thiệu về lịch sử, văn hóa con người Hà Giang tới đông đảo người dân và khách tham quan trong, ngoài nước.

Các Bảo tàng đã quan tâm, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, kiểm kê và quản lý hiện vật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiện vật; sử dụng phần mềm quản lý, đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Trung tâm tin học - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phần mềm cập nhật thông tin của Cục Di sản văn hóa.

Ngoài ra, tỉnh đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vừa quảng bá di sản văn hóa của tỉnh nói riêng, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam nói chung vừa có thể tiếp nhận được sự hợp tác, giúp đỡ về khoa học, công nghệ của các nước trên thế giới, cụ thể: Triển khai chương trình phối hợp với các qũy tài trợ của nước ngoài như: Các dự án về bảo tồn vốn văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số của Qũy Đan Mạch; Trung tâm trao đổi giáo dục với Việt Nam (Center for Educational Exchange with Viennam - CEEVN)…

D.H

Tin liên quan