Tầm nhìn

Bắc Giang: Triển khai kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Lục Ngạn vào tháng 9

15:48, 19 Tháng Tám 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 9.

Đền, chùa Từ Hả, xã Hồng Giang (Lục Ngạn)/Nguồn: Báo Bắc Giang

Trong tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo 03 di tích cấp quốc gia trên địa bàn; Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ năm 2021; thẩm định, báo cáo và trình đề nghị UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ tu bổ di tích năm 2021.

Sở đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh chủ trì, phối hợp khảo sát, đánh giá thực trạng, lập hồ sơ trích ngang di tích Địa điểm làng chiến đấu Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng để báo cáo Cục Di sản văn hóa xin chủ trương cho phép tỉnh Bắc Giang lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh đã hoàn thành khai quật khảo cổ tại địa điểm chùa Bình Long, huyện Lục Nam. Hoàn thiện Hồ sơ khoa học Lễ hội Tiên Lục, huyện Lạng Giang đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; kiểm tra, thẩm định 04 hồ sơ tu bổ chống xuống cấp di tích (chùa Phú Cầu, Lạng Giang; chùa Lệ Ngạc, chùa Thịnh Mãn, Lục Nam; di tích lăng đá họ Ngọ, Hiệp Hòa).

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong tháng 9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tập trung triển khai nội dung phân kỳ Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh giai đoạn 2021-2030”; kế hoạch hỗ trợ tu bổ di tích năm 2021. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nội dung tại văn bản số 365/BTK/2021 ngày ngày 05/8/2021 của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam thông tin về kết quả cải tổ chương trình MOW và thời hạn nộp hồ sơ đề cử di sản tư liệu quốc tế. Triển khai kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích. Tiếp tục triển khai “Xây dựng phần mềm quản lý Di sản văn hóa”. Bảo tàng tỉnh tiếp tục tổ chức khảo sát và lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, quốc gia.

D.H

Tin liên quan