Tầm nhìn

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

09:58, 12 Tháng Tám 2021

(DSX)- Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Dòng Nho Quế dưới chân Mã Pì Lèng. Nguồn: Báo Hà Giang

Về phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định các hoạt động về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Những di tích bao gồm di tích đã được xếp hạng và di tích nằm trong danh mục kiểm kê di tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Quy định được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

02 nguyên tắc chung đặt ra là: Hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Hà Giang phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành, cấp trong lĩnh vực quản lý theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn.

Theo Quy định này, UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với toàn bộ di tích trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về di tích trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý theo phân công của UBND cấp huyện.

Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm bảo vệ di tích đó; trong trường hợp phát hiện di tích bị lấn chiếm, hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn và thông báo cho cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, UBND địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch nơi gần nhất.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm là đầu mối, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về di tích sau khi được phê duyệt; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, bảo vệ và sử dụng các di tích trên địa bàn toàn tỉnh; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về di tích theo quy định; Phối hợp, hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức đón bằng xế hạng, xây dựng nội quy, nội dung bảng giới thiệu giá trị di tích, chuyên môn nghiệp vụ đối với các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, tu sửa cấp thiết di tích và các dự án tu bổ di tích thuộc cấp huyện quản lý sau khi được phê duyệt. Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh các danh mục dự án tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tich sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật liên quan về di tích và các quy định, nhiệm vụ của UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, Quy định còn nêu rõ các nội dung về: Trách nhiệm của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể; Trách nhiệm của UBND cấp huyện, xã; Quy định về hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích; …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Hà Giang.

Hằng Đinh

 

Tin liên quan