Tầm nhìn

Bắc Kạn: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025

09:26, 12 Tháng Tám 2021

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Kạn đã ra Quyết định 1489/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam,giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Bắc Kạn

Kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1230/QĐ-TTg  ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa có giá trị tiêu biểu về chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

Các nhiệm vụ chính đặt ra bao gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc (Tuyên truyền nội dung Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025); Hoàn thiện việc lập và triển khai Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn và Quy hoạch di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể; Đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn; Kiểm kê, xây dựng danh mục các di sản văn hóa phi vật thể và xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu/có nguy cơ mai một cần được bảo vệ khẩn cấp để ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực di sản văn hóa; Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2025./.

Hằng Đinh

Tin liên quan