Tầm nhìn

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

08:59, 19 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 về việc Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Trình diễn Mo Mường trong đời sống văn hóa/Nguồn: hoabinh.gov.vn

Cụ thể, Quy định này quy định về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh gồm: Di sản văn hóa vật thể (Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện và lưu giữ trong địa bàn tỉnh Hòa Bình; Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình); Di sản văn hóa phi vật thể (Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống; Nghề thủ công truyền thống; Tri thức dân gian) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình).

Đối tượng áp dụng Quy định là các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Theo Quy định, việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ theo 5 nguyên tắc đó là: Phải đảm bảo an toàn giá trị của di sản văn hóa; phòng ngừa các hành vi mua bán, sưu tầm trái phép đối với di sản văn hoá trong địa bàn tỉnh. Phải đảm bảo an toàn cho các di tích trên địa bàn tỉnh trước những tác động xấu của môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội; giữ gìn, phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm huỷ hoại di tích; bảo quản, tu bổ, phục hồi các yếu tố nguyên gốc đối với di tích. Khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tạo điều kiện cho phát triển du lịch, dịch vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các tổ chức, cá nhân có công phát hiện, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; có thành tích trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trong địa bàn tỉnh được hưởng chính sách đãi ngộ theo quy định của pháp luật, được tôn vinh bằng các hình thức khen thưởng theo Luật Thi đua - Khen thưởng. Việc quản lý, sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trong địa bàn tỉnh Hoà Bình phải đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 33, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; đồng thời đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hoá của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, trong Quy định còn nêu rõ các nội dung liên quan đến việc: Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong địa bàn tỉnh Hòa Bình; Tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021 và thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hằng Đinh

 

Tin liên quan