Cộng đồng

Lào Cai: Di sản văn hóa được bảo tồn trong cộng đồng và trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội

09:55, 30 Tháng Sáu 2021

(DSX)- 6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai hiệu quả công tác quản lý di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lào Cai

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn nhất quán phương châm chỉ đạo trong công tác quản lý di sản văn hóa là: bảo tồn gắn với phát triển. Các di sản văn hóa được bảo tồn trong cộng đồng và trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, ngành đã tập trung triển khai thực hiện nghiên cứu, lập hồ sơ di tích, xếp hạng di tích, kết quả đã có 02 di tích được công nhận là di tích cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn các địa phương quy trình thực thực hiện hoạt động tu bổ di tích, quy hoạch di tích theo quy định pháp luật hiện hành; từng bước thực hiện khoanh vùng, cắm mốc giới bảo vệ di tích.

Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động di tích được tăng cường gắn với việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống Covid 19; Công tác xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục được triển khai, kết quả có 04 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; từng bước triển khai các nội dung bảo tồn văn hóa truyền thống theo Kế hoạch thực hiện Đề án số 03 về Phát triển văn hóa du lịch năm 2021.

Sở đã hướng dẫn các địa phương tổ chức công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trao Quyết định công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và tổ chức khai thác di sản để phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Hoạt động sưu tầm hiện vật, khảo cổ, xây dựng hồ sơ di tích tiếp tục được thực hiện đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch. 

Bên cạnh đó, Sở đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã trong hoạt động tại các điểm di tích, đổi mới cách thức triển khai thực hiện các hoạt động tại cơ sở.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, những tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cơ sở vật chất văn hoá phục vụ phát triển du lịch, góp phần xóa đói, giảm nghèo, gồm:  Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể; đầu tư, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích danh thắng và cơ sở vật chất Nhà Bảo tàng tỉnh phục vụ phát triển du lịch.

Hằng Đinh

Tin liên quan