Tầm nhìn

Gia Lai: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

15:06, 07 Tháng Sáu 2021

(DSX) - UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Di sản văn hóa cồng chiêng. (Nguồn: quehuongonline.vn)

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh, điển hình như: Lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích, tu bổ, tôn tạo di tích; tổ chức kiểm kê cồng chiêng, kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể; phục dựng một số nghi lễ có nguy cơ mai một; tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản  một số tác phẩm ngữ văn dân gian; tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu; lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú…

Đến nay, toàn tỉnh có 29 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 14 di tích quốc gia, 15 di tích cấp tỉnh, 43 di tích dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng đến năm 2023; nhiều di tích được quan tâm tu bổ, tôn tạo; quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo đang được xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 01 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia; 03 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể  quốc gia; 23 nghệ nhân được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể. Không gian văn  hoá cồng chiêng Tây Nguyên  (trong đó có tỉnh Gia Lai) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2005.

Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ  lực của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, thành tựu này chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các luật, văn bản dưới luật có liên quan; phát huy và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về lĩnh vực di sản văn hoá, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hoá: Tăng cường tuyên truyền Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của  Luật Di sản văn hóa  ngày 18/6/2009, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về di sản văn hoá, Quyết định số  801/QĐ-UBND ngày 16/11/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các quy định của pháp luật khác về công tác quản lý di sản văn hoá.  Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là các di sản đã được xếp hạng, ghi danh; trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch địa phương.

Biểu diễn cồng chiêng.(Nguồn: tinhuygialai.org.vn)


Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá, cụ thể: Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục kiểm kê di tích và dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các văn bản khác quy định về việc quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, rà soát, đề xuất danh mục di tích dự kiến lập hồ sơ khoa học trong giai đoạn tiếp theo. Tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Hằng năm,  rà soát, lựa chọn các hiện vật, nhóm hiện vật có giá trị tiêu biểu, đáp ứng tiêu chí để lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia theo quy định. Cùng với đó, hằng năm, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể tại địa bàn, đặc biệt chú ý đến các di sản thuộc Danh mục di sản văn hoá phi vật thể q uốc gia, nhất là Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên. Duy trì việc tổ chức Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên  tỉnh Gia Lai định kỳ 2 năm/lần. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, khuyến khích các  đơn vị thực hiện xã hội hoá nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo tổ chức, cá nhân vào hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc các địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến di sản văn hóa; thẩm định, tổ chức lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích; báo cáo thực trạng quản lý, bảo vệ di tích đã xếp hạng, thống kê di tích đã xuống cấp, cần tu bổ, tôn tạo; tham mưu cho UBND tỉnh việc chỉnh sửa, bổ sung, ban hành danh mục kiểm kê di tích; chỉ đạo Bảo tàng tỉnh thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn di sản; tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Phối hợp với Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan ban hành chính sách hỗ trợ các nghệ sĩ, người có đóng góp quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của địa phương./.

Tin liên quan