Tầm nhìn

Hòa Bình: Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh

10:38, 22 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực di sản đã được đưa ra trong Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hòa Bình

6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về việc tán thành Đề án xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; tổ chức bảo tồn, phát huy sau khi được ghi danh; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội, tín ngưỡng đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19. Tổ chức trưng bày chuyên đề “Sưu tập tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa do nhóm Nhân sĩ Hà Đông trao tặng tỉnh Hòa Bình”. Tổ chức định giá 41 di vật, cổ vật do tổ chức, cá nhân trao tặng từ năm 2015 đến năm 2019 (02 Trống đồng; 38 đồ gốm; 01 chiêng), trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân; phục dựng 02 trống đồng cổ (trống Ngọc Lương -HB 3719; trống Mông Hóa -HB 3731); kiểm kê khoa học hiện vật; hoàn thiện hồ sơ hiện vật mới sưu tầm, tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân; cập nhật thông tin, dữ liệu vào phần mềm hệ thống thông tin quản lý bảo tàng theo chỉ đạo của Cục Di sản văn hóa.

Sở đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho di tích Đình Khói, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn; phối hợp tổ chức Lễ trao bằng công nhận di tích tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh cho di tích Địa điểm thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình năm 1951, huyện Cao Phong. Tiến hành điều tra, khảo sát thẩm định thực địa 03 địa điểm di tích trên địa bàn phường Trung Minh - thành phố Hòa Bình; phối hợp khảo sát di tích khảo cổ học Mái đá Phứng Quyền, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia 03 di sản văn hóa phi vật thể: Lịch cổ người Mường; nghệ thuật trình diễn Keng lóng; lễ hội Khai hạ Người Mường Hòa Bình.

Hằng Đinh

Tin liên quan