Tầm nhìn

Hoàn thành kiểm kê di tích tại huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang

09:04, 09 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật trong lĩnh vực di sản văn hóa được đưa ra tại Báo cáo Kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư phục dựng, tôn tạo di tích Nha Thống kê thuộc Khu di tích Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ; đầu tư tôn tạo di tích Chùa Bảo Quang, xã Tam Đa, huyện Sơn Dương; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bảo dưỡng, tu bổ cụm tượng đài, phù điêu tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành; bố trí kinh phí triển khai lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bố trí kinh phí lập Quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; tham mưu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí kinh phí triển khai tu bổ, tôn tạo các khu, điểm di tích đặc biệt quan trọng trên địa bàn tỉnh; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia và công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ngoài ra, đơn vị tếp tục triển khai thi công các hạng mục: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào; triển khai các bước thi công hạng mục Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim thuộc dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

Sưu tầm mới 350 tài liệu, hiện vật, đạt 83% kế hoạch năm; chỉnh lý, lập 2.400 phiếu tài liệu, hiện vật, đạt 120% kế hoạch năm. Hoàn thành kiểm kê di tích huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang.

6 tháng cuối năm, Sở sẽ tích cực triển khai các bước thi công các hạng mục: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào; triển khai các bước thi công hạng mục Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim thuộc dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, năm 2021; Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh và hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

D.H

Tin liên quan