Tầm nhìn

Phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030"

16:30, 10 Tháng Tư 2021

(DSX)- UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 741/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030".

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lạng Sơn

Việc xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030" nhằm nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, thu thập các thông tin, tư liệu về di sản múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn một cách khoa học, đồng bộ, có hệ thống. Qua đó góp phần nhận diện thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản múa sư tử thời gian qua làm tiền đề, cơ sở xây dựng nội dung, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Về không gian, Đề án tập trung nghiên cứu, bảo tồn không gian văn hóa truyền thống (vật thể và phi vật thể) gắn liền với múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn 11/11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn.

Về thời gian, Đề án nghiên cứu thực trạng, đánh giá hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2016 - 2020.  Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm  2030.

Bên cạnh đó, Đề án còn bao gồm các nội dung: Đặc trưng, giá trị và thực trạng bảo tồn,  phát huy giá trị di sản múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2016 – 2020; Quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030; Nhu cầu, nguồn kinh phí, đề xuất các dự án ưu tiên và  phân kỳ đầu tư, tổ chức thực hiện.

Hằng Đinh

Tin liên quan