Tầm nhìn

Ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15:44, 11 Tháng Tư 2021

(DSX)- UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Khu Di tích lịch sử Rừng Khuôn Mánh (Võ Nhai). Ảnh: Tư liệu.

Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bao gồm 5 chương: Quy định chung; Phân cấp quản lý di tích; Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Trách nhiệm của các sở, ban, ngành,  địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích; Tổ chức thực hiện.

Quy định này quy định về phân cấp quản lý di tích và hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia, cấp tỉnh, di tích đã được kiểm kê theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các hiện vật đã được thống kê trong hồ sơ khoa học di tích. Công tác lập quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý Nhà nước về di tích, hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di tích; Các di tích đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia, cấp tỉnh và di tích đã được kiểm kê theo quy định của Luật Di sản văn hóa; Các công trình, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên mới phát hiện có dấu hiệu là di tích mà không xác định được chủ sở hữu.

Việc phân cấp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong việc quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị của di tích; đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của Nhân dân; giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc cho các thế hệ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc thành lập, kiện toàn các Ban Quản lý di tích và xây dựng các biện pháp quản lý cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2021 và thay thế Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hằng Đinh

 

 

Tin liên quan